Artikel 55

Afwijkingen

Verricht een bedrijf uitsluitend asbestwerkzaamheden? Dan gelden de volgende artikelen. 1.Asbesttoeslag In artikel 35 is de asbesttoeslag geregeld. Bedrijven hebben twee keuzes: a.toepassen van artikel 35 of b.een vaste gemiddelde toeslag over alle gewerkte uren. Deze gemiddelde toeslag moet zijn afgesproken met de werknemers. En dient jaarlijks ter goedkeuring aan de Vaste Kommissie te worden… Lees verder >

Artikel 54

Overige afspraken cao-partijen

1.Aanvullende overeenkomsten per onderneming Per onderneming kunnen cao-partijen aanvullende overeenkomsten afsluiten met betrekking tot bemanningssterkte op pompboten, arbeidstijden, continutoeslag, nadere omschrijving van de werkingssfeer, functies en bedrijfseigen zaken. 2.Algemeen verbindend verklaring Cao-partijen zetten zich maximaal in voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring van deze cao. 3.Overige afspraken Aanpassen artikel 20 Tijdens de looptijd… Lees verder >

Artikel 53

Financiering activiteiten brancheniveau

1.O&O-fonds Orsima a.Er is een O&O-fonds Orsima. Activiteiten binnen de branche worden betaald uit de fonds. b.De statuten en reglementen van dit fonds zijn onderdeel van deze cao. 2.Bijdrage aan het fonds a.De werkgever is een bijdrage aan het O&O-fonds verschuldigd. De bijdrage is vanaf 1 januari 2025 0,9%. b.De bijdrage wordt berekend over het… Lees verder >

Artikel 52

Naleving cao

Controleorgaan Stichting O&O-fonds Orsima voert controles uit in de sector. Het reglement voor de controles is opgenomen in de fonds-cao Orsima.

Artikel 51

Sociaal statuut

1.Ongewenst gedrag Ongewenst gedrag accepteren cao-partijen niet. Met ongewenst gedrag bedoelen cao-partijen in ieder geval: – een directe of indirecte ongelijke behandeling op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of arbeidsduur; – een andere ongelijke behandeling zonder reden. 2.Cao-partijen bevorderen gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het werk. 3.Ongewenste intimiteiten… Lees verder >

Artikel 50

Faciliteiten (kader) leden vakbonden

1.Kaderleden Ieder jaar geven de vakbonden de werkgeversorganisatie die partij is bij deze overeenkomst een overzicht van kaderleden. En aan welke activiteiten de kaderleden voor deze cao deelnemen. 2.Deelname aan vergaderingen Het kaderlid kan deelnemen aan vergaderingen van (werkgroepen van) Vaste Kommissie, O&O-fonds Orsima en FBS Orsima. Het basisuurloon wordt doorbetaald. Zijn er kaderleden in… Lees verder >

Artikel 49

Veranderingen in de organisatie

1.Veranderingen structuur organisatie a.De werkgever volgt het SER-besluit Fusiegedragsregels (2000) en de Wet Melding Collectief Ontslag. In afwijking van de wet doet de werkgever dit als er 10 of meer werknemers zijn betrokken. b.De werkgever informeert de vakbonden in de volgende gevallen: – bij een voorgenomen fusie; – bij een ingrijpende reorganisatie; – als de… Lees verder >

Artikel 48

Veilig werken

1.Veilig werken a.De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer veilig kan werken. De werkgever volgt hierbij de Arbowet. b.De werkgever stelt een beleid op. De werkgever maakt hierbij gebruik van de Arbocatalogus. c.Onderdelen van dit beleid zijn in ieder geval: – het geven van informatie om veilig te kunnen werken; – het geven van alle… Lees verder >

Artikel 47

Werkkleding

1.De werkgever geeft werkkleding aan de werknemer. De werknemer is verplicht deze werkkleding te dragen. 2.De werkkleding blijft eigendom van de werkgever. 3.Na afloop van het dienstverband levert de werknemer de werkkleding in. Doet de werknemer dit niet? Dan kan de werkgever daarvoor een vergoeding eisen. Deze kan gecompenseerd worden met het laatste loon.  

Artikel 46

Pensioen

Pensioenregeling a.De pensioenregeling bestaat uit een basisregeling, een overgangsregeling en een excedentregeling. De regelingen worden uitgevoerd volgens de statuten en reglementen van het Pensioenfonds Vervoer. b.Leden van de Werkgeversvereniging SITO zijn verplicht deel te nemen aan de basisregeling en overgangsregeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg (PF Vervoer). c.Alle informatie over… Lees verder >

Artikel 45

Duurzame inzetbaarheid

1.Geen verplichting tot overwerk a.Zit de werknemer 10 jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kan hij niet verplicht worden om meer te werken dan 40 uur per week. 2.PAGO en/of PMO a.De werkgever stelt de werknemer periodiek in de gelegenheid om een PAGO en/of PMO te doen. b.Geeft de keuring reden tot aanpassing van de… Lees verder >

Artikel 44

Verplichte bijscholing Code 95

Voor de verplichte bijscholing in het kader van Code 95 stelt de Vaste Kommissie Orsima een lijst op van opleidingen die in dit kader worden aanbevolen. De kosten voor het volgen van verplichte opleidingen komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 43

Vrijwillige opleiding

1.Niet verplichte opleiding Volgt een (nieuwe) werknemer een cursus / opleiding die niet verplicht is? Of volgt de werknemer activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid? Of voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie zoals vermeld op de beroepenkwalificatielijst? Dan geldt de volgende regeling: a.De werkgever betaalt de cursus- en examenkosten; b.De cursus… Lees verder >

Artikel 42

Verplichte opleiding

Volgt de werknemer een bedrijfstak- of bedrijfstakvakopleiding? En doet hij dat op initiatief van de werkgever? Of met schriftelijke toestemming van de werkgever? Dan geldt de volgende regeling: a.De werkgever betaalt de cursus- en examenkosten; b.De cursus wordt voor zover mogelijk in de reguliere arbeidstijd gevolgd; c.De cursusuren worden gezien als arbeidstijd. De overwerk- en… Lees verder >

Artikel 41

Arbeidsongeschiktheid

1.Algemeen Dit artikel is van toepassing als de werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte of gebrek. Zwangerschap en bevalling vallen hier ook onder. 2.Geldende voorschriften De werknemer moet zich bij arbeidsongeschiktheid houden aan de regels van het bedrijf. 3.Loondoorbetaling a.Eerste jaar Is de werknemer voordat hij arbeidsongeschikt is geworden minimaal 13 weken in dienst? Dan krijgt… Lees verder >

Vertrouwenspersoon

Orsima heeft voor de werkgevers en werknemers in de branche een vertrouwenspersoon aangesteld per 1 juni 2024. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: Pesten Agressie en geweld Discriminatie waaronder seksuele intimidatie De vertrouwenspersoon: Begeleidt werknemers die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen Adviseert de werkgever ten aanzien… Lees verder >

Is er een vergoeding voor beschikbaarheidsdiensten?

Ja, als er sprake is van consignatie dan heeft de werknemer recht op een toeslag. Deze toeslag is van maandag tot en met vrijdag € 0,70 bruto per uur en van vrijdag 18.00 tot maandag 06.00 uur € 1,15 bruto per uur.

Is er een reiskostenvergoeding?

Ja, in artikel 24 van de cao is bepaald dat de werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Daarnaast kan er ook recht bestaan op vergoeding van de reisuren. De regels hiervoor zijn in artikel 25 van de cao opgenomen.

Wanneer is er sprake van een verplichte opleiding?

Als de werknemer op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstakvakopleiding volgt. De kosten van een verplichte opleiding worden door de werkgever betaald.

Bestaat er recht op verlof bij bijzondere omstandigheden?

Ja, de werknemer heeft in een aantal gevallen recht op betaald verlof. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, overlijden of verhuizing. De werknemer heeft alleen recht op dit verlof als hij binnen de arbeidstijd niet aanwezig kan zijn door de situatie.

Is er een toeslag voor het werken in ploegendiensten?

Ja, als de werknemer in een ploegendienst werkt, ontvangt hij een toeslag. Bij een 2-ploegendienst is de toeslag 15% en bij een 3-ploegendienst is de toeslag 20%. De toeslag wordt betaald over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.

Kunnen atv-dagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar?

Ja, dat kan. Aan het einde van ieder jaar wordt het aantal atv-dagen berekend. Als er nog atv-dagen over zijn, worden deze aan het saldo van het nieuwe jaar toegevoegd. Als er te veel atv-dagen zijn opgenomen dan wordt dit verrekend met de atv-dagen voor het nieuwe jaar.

Wanneer is er sprake van onwerkbaar weer?

In artikel 5 lid 7 van de cao zijn regels opgenomen wanneer er sprake is van onwerkbaar weer. Dit kan het geval zijn bij: – vorst/ijzel/sneeuw, in de periode van 1 november tot en met 31 maart – overvloedige regenval of storm, in de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Functies

De functies met bijbehorende loongroepen zijn vastgelegd in artikel 10 van de cao Orsima. De werkgever stelt de werknemer aan in een van de functies genoemd in bijlage II. In geval van verschil van mening over de functie-indeling is bijlage IV (Regeling functie-indeling) van toepassing.   Beroepscompetentieprofielen (bcp’s) Voor de meeste functies binnen de Industriële Dienstverlening is… Lees verder >

Bijlage 5

Ingroeimodel cao Orsima (uitwerking artikel 3 lid 2 sub f )

Een werkgever die de cao niet eerder toepaste kan een dispensatieverzoek indienen. Dat is geregeld in artikel 3 lid 2 van de cao. Een werkgever kan gebruik maken van een ingroeimodel. De regels hiervoor zijn: – Binnen een jaar na aansluiting moet het bedrijf op het minimumniveau van de cao Dat geldt voor het loon,… Lees verder >

Bijlage 4

Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 3 lid 3)

De werkgever kan vragen om ontheffing van de cao, of van bepaalde artikelen uit de cao. De werkgever vraagt dit aan bij de Vaste Kommissie Orsima. De Vaste Kommissie besluit hierover volgens dit reglement. 1.Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Vaste Kommissie Orsima, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg of per e-mail… Lees verder >

App Orsima op zak

Met de app “Orsima op zak’ heb je de Orsima Cao altijd bij de hand. Inclusief veelgestelde vragen over de cao, een kalender met relevante data en koppeling naar handige tools voor ontwikkeling, arbo en duurzame inzetbaarheid. Makkelijk en snel. De cao-app is gebruiksvriendelijk en gratis. Je vindt de app in de Appstore en Google… Lees verder >

Artikel 28

Vergoeding reisuren

1.Algemeen. Dit artikel is van toepassing op de vergoeding van reisuren binnen de Benelux. 2.Wat zijn reisuren? a.Reisuren zijn de uren die de werknemer direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst reist van de operationele vestigingsplaats van de werkgever naar het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en terug. b.Er is alleen sprake… Lees verder >

Wat kan de werkgever aan Duurzame Inzetbaarheid doen?

De pensioenleeftijd is afgelopen jaar omhoog gegaan. Blijven jouw werknemers zolang aan het werk? Begin vandaag! Neem in de functioneringsgesprekken met je werknemer de vraag op: kun jij dit werk over 5 jaar nog doen? En ook nog over 10 jaar? Wat is op individueel niveau met de werknemer wel mogelijk? Geef waar nodig de… Lees verder >

Roken, stoppen met roken en jouw gezondheid

  Wettelijke verplichting: geen rookruimte meer Met ingang vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in bedrijven niet langer toegestaan. Waar dan roken? Als het bedrijf de rookruimte sluit, dan zullen de medewerkers ergens anders gaan roken. Dit kan overlast voor anderen opleveren. Daarom is het belangrijk om binnen het bedrijf afspraken te maken, bijvoorbeeld in… Lees verder >

Week van de RI&E

Acties Van 21 t/m 25 juni is de Week van de RI&E: supporters zetten het inventariseren én aanpakken van risico’s in de spotlight. Op www.weekvanderie.nl zijn ludieke acties te vinden om ondernemers te laten starten met de RI&E en preventie. Ook meedoen en benieuwd naar voorbeelden? Bekijk onze actie voor een actieve werkplek >> Bekijk… Lees verder >

Blijf fit en sterk aan het werk

Tips Zorg dat je veilig werkt en let op je fysieke belasting. Bijvoorbeeld:  Hoe til jij zware onderdelen? Volg een cursus veilig werken – fysieke belasting. Zorg dat je fit blijft! Let op je voeding en slaap. Volg een cursus duurzame inzetbaarheid – vitaliteit. Loopbaancoaching: zit jij nog op de juiste werkplek? Volg een loopbaancoaching… Lees verder >

De Nacht van de Arbeid

Van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei is het de Nacht van de Arbeid. Werken jouw mensen in de nacht? Bestel dan nu 1 van de 15 gratis toolkits bij Orsima en zet jouw medewerkers in de ‘spotlights’! Onregelmatig werken en het draaien van nachtdiensten is in sommige sectoren, zoals de onze, vanzelfsprekend. Maar… Lees verder >

Wat is een keuring Duurzame Inzetbaarheid?

Enkele voorbeelden zijn: PAGO, PMO Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen bijvoorbeeld: – SIR B en SIR C Keuring Asbestkeuring Bodemsaneringskeuring Chroomkeuring Andere keuringen zoals: – KDI-keuring – Chemiekeuring afhankelijke ademlucht – Ademluchtkeuring zwaar fysiek werk   Werkgevers die aangesloten zijn bij Orsima kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers van… Lees verder >

Artikel 26

Vergoeding consignatiedienst

1.Heeft de werknemer consignatiedienst? Dan ontvangt hij een consignatietoeslag. 2.De toeslag is: – maandag tot en met vrijdag: € 0,70 bruto per uur. – vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur: € 1,15 bruto per uur.

Subsidieregeling opleidingen

Werken in de Industriële Dienstverlening is vakwerk! Om het vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede begeleiding en scholing belangrijk. Graag stimuleren wij werkgevers en werknemers om regie te nemen in het verhogen van hun vakmanschap, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Daarom hebben wij een subsidieregeling opgezet. Voor wie is de subsidieregeling? Voor alle werkgevers… Lees verder >

Geldt de cao ook voor kantoorpersoneel?

Ja, de cao geldt ook voor kantoorpersoneel, maar niet alle artikelen uit de cao zijn van toepassing op kantoorpersoneel. Kantoorpersoneel heeft bijvoorbeeld geen recht op atv-dagen.

Wat wordt uit O&O fonds Orsima en FBS betaald?

Alle werkgevers en werknemers die onder de cao Orsima vallen, betalen premie aan Stichting O&O fonds Orsima. Hieruit worden sectoractiviteiten gefinancierd, zoals de arbocatalogus, opleidingen en cao helpdesk. Werkgevers die lid zijn van SITO en haar werknemers betalen ook premie aan FBS. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen betaald.

Waar kan ik de cao downloaden?

Je kunt de cao Orsima downloaden op deze pagina. Daar kun je ook alle losse artikelen bekijken, of gebruik natuurlijk de zoekbalk voor jouw specifieke vraag!

Inschrijven voor bijeenkomsten

Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bijeenkomst voor Jouw werk is Topsport! Laat hier je gegevens achter dan nemen we contact met je op.    

Coaching

Na het volgen van de bijeenkomsten stopt de begeleiding niet. Iedere Jouw werk is Topsport!-deelnemer krijgt persoonlijke coaching. In zo’n gesprek staan de behoeften van de deelnemer op de voorgrond. Kan hij of zij met alle informatie uit de voeten? Waar liggen de pijnpunten? Wat kan beter? Wat gaat al goed? Waarbij kunnen wij helpen?… Lees verder >

Beroepscompetentieprofielen

Orsima heeft een professionele structuur ontwikkeld voor vakmanschap. Voor een aantal specifieke functies binnen de Industriële Dienstverlening is een beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld. Een bcp geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Elk bcp bestaat uit een beroepsbeschrijving, de kerntaken en daarbij behorende beroepscompetenties. Voor elk beroep is aangegeven welke vereisten voor een… Lees verder >

Artikel

Onderzoek naar cao in de praktijk

Een cao is er niet voor niets. Het is dan ook belangrijk dat afspraken die gemaakt zijn, nagekomen worden. Dit houdt in dat werknemers bijvoorbeeld een goed salaris krijgen. Ook zorgt een cao voor een eerlijke sector. De cao is bindend. Dit houdt in dat alle bedrijven die onder de cao van Orsima vallen, deze… Lees verder >

Geluid

Lawaaidoofheid is een beroepsziekte die binnen deze branche voor kan komen. Dit houdt in dat je schade aan je gehoor hebt die niet meer verbetert. In deze branche heb je vaak en voor lange tijd te maken met hoge geluidsniveaus. Als het geluidsniveau op een werkdag van 8 uur (of gemiddeld 40 uur per week)… Lees verder >

RI&E en preventiemedewerker

RI&E Het uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is volgens de Arbowet verplicht voor ieder bedrijf met personeel. Met de RI&E onderzoek je als bedrijf welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er zijn. Het onderzoek leidt tot: * een plan van aanpak waarin staat welke verbeteringen nodig zijn; * welke verbeteringen prioriteit hebben; * wanneer de… Lees verder >

Explosiegevaar

Tijdens je werk kun je te maken hebben met explosiegevaar. Een explosie ontstaat door een combinatie van drie elementen: * zuurstof; * brandstof: * een ontstekingsbron De aanwezigheid van een brandstof en zuurstof zijn dus twee belangrijke bronnen. Daarnaast moet er sprake zijn van ‘atmosferische omstandigheden’. Dit houdt in dat er gewerkt wordt bij een… Lees verder >

Blootstelling aan en omgaan met stoffen

Werknemers kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Sommige chemische stoffen, mengsels, oplossingen en biologische agentia (bacteriën, virussen, schimmels en gisten) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zo kan blootstelling leiden tot: * acute vergiftigingen; * brandwonden; * chronische aandoeningen aan de longen (astma), het zenuwstelsel (OPS) of de huid (eczeem). Hoe… Lees verder >

De belangrijkste risico’s

Werknemers in deze branche krijgen te maken met risico’s. De volgende risico’s zijn opgenomen in de arbocatalogus: * Fysieke Belasting * Geluid * Gevaarlijke stoffen * Explosiegevaar Regelmatig komen er nieuwe risico’s bij in de arbocatalogus.  

Arbeidshygiënische strategie

Arbeidshygiënische strategie We vinden het belangrijk dat je op de werkvloer veilig bent en dat je gezond bent en blijft. Dit staat ook in de Arbowet (artikel 3, lid 1, sub b). Daarom werken we met een stappenplan om risico’s te voorkomen. Dit noemen we de ‘arbeidshygiënische strategie’. Deze is als volgt: 1: Pak de… Lees verder >

Bijlage 3

Grensoverschrijdende arbeid, overzicht algemeen verbindend verklaard bepalingen

In artikel 2 lid 4 is opgenomen dat een aantal algemeen verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn op werknemers die ter beschikking worden gesteld in Nederland. In deze bijlage zijn deze bepalingen opgenomen. Het zijn de volgende bepalingen: a.maximale werktijden en minimale rusttijden; b.minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon… Lees verder >

Bijlage 9

Voorbeelden reisuren (artikel 28)

Artikel 28 behandelt het onderwerp reisuren. Deze bijlage geeft een uitwerking van het begrip operationele vestigingsplaats. De gegeven situaties zijn voorbeelden en bieden handvatten om tot een praktische uitleg van dit begrip te komen. Er is niet geprobeerd om alle situaties uitputtend te behandelen. Vooraf a.Het reizen van het woonhuis van de werknemer naar de… Lees verder >

Bijlage 8

Protocol functiebeoordeling

In artikel 18 van de cao is geregeld dat de werknemer ieder jaar op 1 januari recht heeft op een ervaringsjaar. De werkgever kan er voor kiezen om ervaringsjaren toe te kennen op basis van een functiebeoordeling. Als de werkgever hiervoor kiest, is dit protocol van toepassing. 1.Het systeem functiebeoordeling is gekoppeld aan het gedifferentieerd… Lees verder >

Bijlage 7

Weersomstandigheden onwerkbaar weer

In artikel 17 van de cao is bepaald in welke weersomstandigheden de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen. De weersomstandigheden die in artikel 17 worden bedoeld, zijn opgenomen in deze bijlage. a.Vorst/ijzel/sneeuw| De hiernavolgende leden van dit artikel gelden: – voor het tijdvak lopende van 1 november van enig jaar tot en met… Lees verder >

Bijlage 6

Welke gegevens staan in een arbeidsovereenkomst?

a.De naam en de woonplaats van werkgever en werknemer. b.De plaats waar de werknemer Als de werknemer niet (hoofdzakelijk) op een vaste plaats werkt: de vermelding dat hij op verschillende plaatsen werkt of dat hij zelf zijn werkplek mag bepalen. c.De functie en functiegroep. d.Wanneer de werknemer in dienst komt. e.Als de werknemer een arbeidsovereenkomst… Lees verder >

Bijlage 2

Loongebouw

Loongebouw cao Orsima per 1 januari 2024 (2% verhoging) Volwassen 21 jaar en ouder Loongroep 1 2 3 4 5 6 7 Ervaringsjaren 0 jaar € 14,90 € 15,65 € 16,13 € 16,45 € 16,82 € 17,47 € 17,97 1 jaar € 15,04 € 15,83 € 16,29 € 16,65 € 17,16 € 17,80 € 18,30… Lees verder >

Artikel 40

Buitengewoon verlof

Onder levenspartner wordt verstaan de echtgenoot of echtgenote van de werknemer. Of degene met wie de werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert en waarvan de naam door de werknemer vooraf aan de werkgever bekend is gemaakt. Deze persoon mag geen ouder, broer of zuster van de werknemer zijn. 1.Recht op buitengewoon verlof a.De werknemer heeft… Lees verder >

Artikel 38

Recht op deeltijdarbeid

1.De werkgever honoreert in beginsel een schriftelijk verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn arbeidstijd. Een eventuele afwijzing van het verzoek dient met redenen te zijn omkleed en kan slechts geschieden op grond van zodanige zwaarwegende redenen van organisatorisch- of bedrijfsbelang, dat inwilliging van de werkgever niet kan worden gevergd. 2.Voor de toepassing van… Lees verder >

Artikel 39

Vakantiebijslag

1.Vakantiebijslag De werknemer heeft recht op vakantiebijslag. Er wordt rekening gehouden met artikel 16 lid 2 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De vakantiebijslag wordt berekend over: – de contracturen – de meeruren – de overuren – de op zaterdag en zondag gewerkte uren Uren tellen niet dubbel mee. 2.De vakantiebijslag wordt berekend over het… Lees verder >

Artikel 38

Extra vakantiedagen

1. Dienstjaren Is de werknemer onafgebroken in dienst van dezelfde werkgever? Dan heeft hij recht op de volgende extra vakantiedagen: bij langer dan 5 jaar dienstverband 1 dag; bij langer dan 10 jaar dienstverband 2 dagen; bij langer dan 15 jaar dienstverband 3 dagen; bij langer dan 20 jaar dienstverband 4 dagen. 2.Geboren op of… Lees verder >

Artikel 37

Opnemen vakantiedagen

1.Opnemen vakantie a.De werknemer heeft recht op drie aaneengesloten weken vakantie. Deze drie weken worden zo veel mogelijk opgenomen tussen 30 april en 1 oktober. b.De werknemer dient schriftelijk zijn vakantiewensen in. De werkgever stelt de tijdstippen van begin en einde van deze vakantie vast. De werkgever houdt rekening met de wensen van de werknemer.… Lees verder >

Artikel 36

Vakantiedagen

1.Vakantiejaar Het vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. 2.Aantal vakantiedagen a.De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen (160 uur) en 4 bovenwettelijke vakantiedagen (32 uur). b.Als de werknemer niet het hele jaar in dienst is, dan ontvangt de werknemer alleen vakantiedagen over de periode… Lees verder >

Artikel 35

Asbesttoeslag

1.De werknemer die incidenteel met behulp van daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen asbestsaneringswerkzaamheden verricht, ontvangt een asbesttoeslag. 2.De toeslag bedraagt € 1,82 per uur. 3.De toeslag is niet van toepassing op de Deskundig Asbestverwijderaar I, II en III en op de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar I, II en III.

Artikel 34

Stikstoftoeslag

1.De werknemer ontvangt een toeslag van € 6,81 bruto per uur gewerkt onder perslucht. 2.De toeslag wordt betaald bij daadwerkelijke perslucht. Dat wil zeggen in inerte omstandigheden of bij het dragen van beschermende gaspakken, gecombineerd met persluchtmaskers.

Artikel 33

Vaste toeslag voor bijzondere omstandigheden

1.De werknemer die werkt in de functie corveeër (B.1), machinist vacuümwagen (D.2), machinist hogedrukwagen (D.3) en allround machinist (D.4) krijgt een vaste toeslag van € 0,07 per uur op het basisloon. 2.De werknemer die werkt in de functie cleaner handmatig (B.2), cleaner (B.3), zelfstandig cleaner (B.4), algemeen medewerker/matroos (C.1), hulpmachinist (D.1), medewerker industriële reiniging/sjorren (E.1)… Lees verder >

Artikel 32

Jubileumtoeslag

Als de werknemer 25 en 40 jaar in dienst is bij de werkgever, geeft de werkgever aan de werknemer een uitkering volgens de fiscale regeling.

Artikel 31

Winstuitkering

1.Winstuitkering a.De werknemer ontvangt een winstuitkering als de winst voor belasting hoger is dan 2% van de bruto omzet. b.De werknemer moet in het jaar waarover de uitkering wordt gedaan tenminste 15 werkdagen aan één stuk in dienst zijn. 2.Berekening winstuitkering a.De winstuitkering wordt berekend over iedere gewerkte dag. Tot maximaal 8 uur per dag.… Lees verder >

Artikel 30

Vergoeding overnachting

1.Algemeen Dit artikel is van toepassing indien de werknemer in opdracht van de werkgever in een hotel of pension verblijft. 2.Vergoeding De kosten van het hotel of pension worden vergoed. Ook de maaltijden en de consumpties bij de maaltijden worden vergoed. 3.Overige kosten Voor de overige onkosten ontvangt de werknemer een vergoeding van € 22,69… Lees verder >

Artikel 27

Vergoeding reiskosten

1.Reiskosten woon-werkverkeer De werknemer ontvangt voor het reizen naar de operationele vestigingsplaats van de werkgever een reiskostenvergoeding van € 0,60 per dag. 2.Reiskosten werk-werkverkeer Voor het werk-werkverkeer geldt de volgende reiskostenregeling: a.De werkgever bepaalt het middel en de klasse van vervoer. b.De werkelijke reiskosten worden vergoed. c.Reist de werknemer met een door de werkgever beschikbaar… Lees verder >

Artikel 25

Vergoeding feestdagen

1.De werknemer die op een feestdag werkt, heeft recht op een vergoeding. 2.Over de gewerkte uren krijgt de werknemer zijn basisloon betaald plus een toeslag van 100%. De werknemer heeft recht op het basisloon plus de toeslag vanaf 20.00 uur voorafgaand aan de feestdag tot 07.00 uur de volgende dag.

Meer over de arbocatalogus

Een arbocatalogus geeft de regels en oplossingen van risico’s. De arbocatalogus van Orsima heeft 2 nieuwe onderwerpen: Fysieke belasting en Geluid. In de Arbocatalogus vind je de regels en oplossingen bij risico’s rond fysieke belasting en geluid. Ga direct naar de arbocatalogus of bekijk de animaties en zie wat Orsima voor jou kan betekenen.  … Lees verder >

Ontwikkeling Arbocatalogus

CNV Vakmensen, FNV en Werkgeversvereniging SITO, de sociale partners in de sector Orsima, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek. In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. De… Lees verder >

Artikel 29

Vergoeding maaltijden

1.Verstrekken maaltijd De werkgever geeft de werknemer een warme maaltijd als: – de normale arbeidstijd (8,5 uur inclusief half uur pauze) meer dan 2,5 uur langer is en – de werktijd na 19.00 uur eindigt. 2.Reistijd In de eindtijd van 19.00 uur wordt rekening gehouden met de eventuele reistijd na einde werktijd. Reist een werknemer… Lees verder >

Artikel 24

Geen samenloop

De toeslagen voor overwerk en voor onregelmatig werk worden niet tegelijk op dezelfde uren toegepast. De werknemer heeft recht op de hoogste toeslag.

Artikel 23

Vergoeding ploegendienst

1.2-ploegendienst De werknemer ontvangt een toeslag van 15% over het bruto basisuurloon. En over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren. 2.3-ploegendienst De werknemer ontvangt een toeslag van 20% over het bruto basisuurloon. En over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren. 3.Volcontinudienst De werknemer ontvangt een toeslag van 25% over het bruto basisuurloon. En over alle… Lees verder >

Artikel 22

Vergoeding onregelmatig werk

1.De werknemer die op onregelmatige uren werkt, heeft recht op een toeslag. 2.Deze toeslag is: – 50%: maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 en 07.00 uur – 50%: zaterdag tussen 00.00 en 20.00 uur – 100% tussen zaterdag 20.00 en maandag 07.00 uur 3.Afbouwregeling vergoeding Heeft de werknemer altijd of voor langere tijd toeslagen… Lees verder >

Artikel 21

Vergoeding overwerk

1.Toeslag overwerk a.De werknemer ontvangt een toeslag als hij overwerkt. Deze toeslag is: – voor overwerk tussen 07.00 en 20.00 uur: 25% over het eerste overwerkuur en 50% over ieder volgend overwerkuur. – voor overwerk voor 07.00 uur en na 20.00 uur: 50% over ieder overwerkuur. b.De toeslag wordt betaald bovenop het basisuurloon. 2.Vergoeding in… Lees verder >

Artikel 20

Wanneer worden de lonen verhoogd?

1.Loonsverhoging De lonen worden gedurende de cao periode als volgt aangepast: – per 1 januari 2024 een structurele verhoging van 2%; – per 1 juni 2024 een structurele verhoging van 5%. Deze verhogingen zijn inclusief de APC van 2024 zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. 2.Loonsverhoging CPI a.Per 1 maart, volgend op de… Lees verder >

Artikel 19

Loon

1.Basisloon De werknemer ontvangt als basisloon het uurloon dat hoort bij de loongroep en het ervaringsjaar van zijn functie. De basislonen staan in bijlage 2 (loontabel). 2.Aanloopsalaris a.De werkgever kan een aanloopsalaris toepassen. Dit aanloopsalaris ligt 15% onder het salaris van de loongroep. Als minimum geldt het wettelijk minimumloon. b.Het aanloopsalaris kan toegepast worden bij… Lees verder >

Artikel 17

Onwerkbaar weer

1.Regeling onwerkbaar weer a.Kan de werknemer door weersomstandigheden niet werken? Dan moet de werkgever aan de werknemer het vast afgesproken basisloon doorbetalen. De weersomstandigheden kunnen geen reden zijn om ontslag te geven. b.De weersomstandigheden die in lid 1 worden bedoeld, zijn opgenomen in bijlage 7. 2.Melden bij UWV a.Kan de werknemer op een dag niet… Lees verder >

Artikel 16

Ingeroosterd, maar geen werk

1.Werknemer blijft thuis a.Is de werknemer ingeroosterd? Maar hoeft hij niet te werken? Dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn ingeroosterde dienst. De werknemer ontvangt zijn basisloon. b.Is het een doordeweekse dag? Dan heeft de werkgever de mogelijkheid om op die dag atv-uren aan te wijzen. Dit kan van de atv-dagen die door… Lees verder >

Artikel 14

Consignatiedienst

1.Wat is consignatie? De werknemer moet tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze bereikbaar en beschikbaar zijn om te werken als de werkgever daar om vraagt. De werkgever kan dit vragen bij onvoorziene omstandigheden. 2.Toeslag Heeft de werknemer consignatiedienst? Dan ontvangt hij hiervoor een toeslag. Deze toeslag staat in artikel 26. 3.Geen consignatiedienst De… Lees verder >

Artikel 13

Feestdagen

1.Vrije dag Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, dan heeft de werknemer het recht om niet te hoeven werken. Het gaat om de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025). Het basisloon van de werknemer wordt deze dagen uitbetaald. 2.Werken op een… Lees verder >

Artikel 12

Overwerk

1.Van overwerk is sprake als er op maandag tot en met vrijdag meer dan 8 uur aaneengesloten per dienst wordt gewerkt. 2.De vergoeding van overwerk staat in artikel 21.

Artikel 11

Ploegendienst

1.Ploegendienst a.Is het voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig? Dan wordt de werknemer in een 2- of een 3-ploegendienst of een volcontinudienst ingedeeld. Dit is ook afhankelijk van de duur van de werkzaamheden. b.Bij een 2- of een 3-ploegendienst werken werknemers – achter elkaar in verschillende ploegen; – op dezelfde locatie; – op verschillende… Lees verder >

Artikel 9

Aantal uren, werkdagen en werktijd

1.Arbeidstijdenwet De arbeidstijdenwet is van toepassing op de regels over werktijden en rusttijden. 2.Fulltime arbeidsduur a.De fulltime arbeidsduur is 40 uur per week. b.Het werk wordt uitgevoerd in diensten van 8 uur per dag. Dit is anders als werkgever en werknemer samen andere afspraken hebben gemaakt. 3.Werktijden a.Op zijn laatst op de voorafgaande dag laat… Lees verder >

Tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

Mensen met een gezonde leefstijl zijn productiever, gelukkiger, minder vaak ziek en herstellen sneller. Werkgevers die aangesloten zijn bij Orsima kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers. Voorbeelden van keuringen PAGO, PMO Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen, bijvoorbeeld: – SIR B en SIR C Keuring – Asbestkeuring – Bodemsaneringskeuring –… Lees verder >

Artikel 8

Meer of minder uren werken

1.Verzoek meer of minder uren Als de werknemer meer of minder uren wil gaan werken geldt de Wet Flexibel Werken. De werknemer vraagt dit schriftelijk aan de werkgever. De werkgever gaat hiermee akkoord. Behalve als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang volgens de Wet Flexibel werken, dit niet toestaat. De werkgever licht dit dan schriftelijk aan… Lees verder >

Artikel 7

Jonger dan 18 jaar

Is de werknemer jonger dan 18 jaar? Dan mag hij werken als hij een opleiding volgt voor een technische functie in het bedrijf.

Artikel 6

Einde van de arbeidsovereenkomst

1.Burgerlijk wetboek Voor het einde van de arbeidsovereenkomst gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek. 2.AOW-gerechtigde leeftijd Een arbeidsovereenkomst eindigt automatisch (van rechtswege) op de dag dat de werknemer de AOW leeftijd bereikt.

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer?

De werknemer heeft per jaar recht op 24 vakantiedagen met behoud van loon. De werknemer die niet het hele jaar in dienst is geweest of parttime werkt, ontvangt de vakantiedagen naar rato. Daarnaast heeft de werknemer recht op een extra vakantiedag per 5 jaar dat hij onafgebroken bij dezelfde werkgever in dienst is. Ook kan… Lees verder >

Overwerk

Overwerk betekent dat je meer dan 8 uur per dag werkt op maandag tot en met vrijdag. Wat krijg je extra? – Over het eerste uur dat je langer werkt tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald en over ieder volgend uur 50%. – Over ieder uur dat je langer werkt vóór 07.00… Lees verder >

Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag over de cao of een andere prangende vraag? Kijk of hij hieronder staat. Staat hij nog niet op onze lijst? Stuur ons een e-mail dan beantwoorden we je vraag én zorgen we dat hij op deze lijst erbij komt!  

Artikel 5

Begin van de arbeidsovereenkomst

1.Algemeen a.De afspraken tussen werkgever en werknemer staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. b.Deze arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de eisen van de wet (artikel 7:655 Burgerlijk Wetboek). In bijlage 6 staat welke gegevens minimaal in de arbeidsovereenkomst moeten staan. c.Als de werknemer daarom vraagt, geeft de werkgever de werknemer de geldende cao-tekst. 2.Proeftijd a.De werkgever en… Lees verder >

Artikel 4

Hoe lang geldt de cao?

Deze cao is geldig voor de periode van 1 april 2024 tot en met 28 februari 2025. Cao-partijen kunnen de cao tussentijds wijzigen. De wijzigingen worden aan deze cao toegevoegd.

Artikel 3

Afwijken van de cao

1.Minimum-cao De werkgever mag niet in het nadeel van de werknemer afwijken van de artikelen in deze cao. Afwijken van artikelen in het voordeel van de werknemer mag wel. 2.Dispensatie vragen a.Een werkgever kan vragen om dispensatie van deze cao of van bepaalde artikelen uit deze cao. De werkgever kan om dispensatie vragen als de… Lees verder >

Pensioen

Tot en met 2014 kende de sector een eigen pensioenfonds: Bpf Orsima. Inmiddels is dit pensioenfonds opgeheven en niet meer onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenregeling Orsima is vanaf 2015 ondergebracht bij het Pensioenfonds Vervoer. De startleeftijd van de pensioenopbouw in de pensioenwet is per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar… Lees verder >

Lonen

In de cao worden ook de loonsverhogingen afgesproken. Hier vind je de recente wijzigingen.  2022 In oktober 2022 zijn afspraken gemaakt over een nieuwe cao Orsima. De lonen worden verhoogd met: 4% op 1 oktober 2022. Je vindt hier het loongebouw per 1 oktober 2022 4% op 1 januari 2023. Je vindt hier het loongebouw… Lees verder >

6 maart

Start cursus begeleiden

6 maart start de volgende cursus Begeleiden. 7 februari heeft de eerste groep hun certificaat in ontvangst genomen. Een praktische training waarbij je in een korte periode de handvatten krijgt om jouw collega’s te begeleiden. Is dit iets voor jou of je team? Check de pagina en schrijf je in! In overleg is ook maatwerk… Lees verder >

Premies

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de premie voor het O&O-fonds Orsima. De premie is voor 2024 vastgesteld op 0,9% voor Stichting O&O-fonds Orsima en voor Stichting FBS Orsima op 0,1%. De premieverdeling is als volgt: Stichting  Totaal % van de grondslag  Werkgeversdeel  Werknemersdeel  O&O-fonds Orsima   0,9% 0,54% 0,36% FBS Orsima  0,1% 0,1%… Lees verder >

Alle opleidingen

Werken in de industriële dienstverlening is vakwerk. Om dit vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede scholing en opleiding belangrijk. Orsima zet zich in voor de instroom van voldoende nieuwe gekwalificeerde vakmensen in de sector Industriële Dienstverlening en het heeft daarnaast een structuur opgezet om het kennisniveau van de huidige medewerkers in de sector… Lees verder >

Erkend leerbedrijf

Vakmanschap is bepalend voor het succes en de reputatie van bedrijven in de sector Industriële Dienstverlening. Want alleen met voldoende vakmensen leg je de basis voor een gezonde toekomst. De komende jaren hebben we in de sector veel nieuwe gekwalificeerde vakmensen nodig. Als dat niet lukt ze te vinden op de arbeidsmarkt, kan het een… Lees verder >

Cursus Begeleiden

Werken in de Industriële Dienstverlening is vakwerk! Om het vak professioneel uit te kunnen oefenen is goede begeleiding en scholing belangrijk. Vakwerk staat voor specifieke kennis en vaardigheden, waarover je niet zomaar beschikt. Daarom heeft Orsima de Cursus Begeleiden ontwikkeld. Speciaal voor medewerkers die (jonge/nieuwe) collega’s (gaan) begeleiden in hun werk. Voor wie? Voor praktijkbegeleiders… Lees verder >

Artikel 2

Voor wie geldt deze cao?

1. Deze cao geldt voor ondernemingen die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van de werkzaamheden genoemd in lid 2. Al dan niet in combinatie met elkaar. 2. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn: a.Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch, chemisch reinigen en catalyst handling, onderhouden en… Lees verder >

Cao

Werkgevers en werknemers sluiten samen een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af voor de sector Orsima. In deze overeenkomst vind je de arbeidsvoorwaarden en de regelingen die binnen de sector gelden. Vragen? Neem contact op met onze cao-helpdesk. Download de cao

Artikel 10

Arbeidstijdverkorting

1.Atv-dagen a.De fulltime werknemer heeft recht op 22 betaalde atv-dagen per kalenderjaar. Deze atv-dagen worden aan het begin van het kalenderjaar als voorschot aan de werknemer toegekend. b.De werkgever kan maximaal 14 atv-dagen aanwijzen. De aanwijzing vindt plaats voor het einde van de werkdag, voor de atv-dag. De overige 8 dagen worden in overleg tussen… Lees verder >

Artikel 1

Wat betekent

1. Arbeidsduur: De arbeidstijd die werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken. 2. Arbeidstijd: Alle tijd waarover de werknemer recht op loon heeft . 3. Arbeidsovereenkomst: Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Een arbeidsovereenkomst staat ook in de wet namelijk in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. 4. Basis(uur)loon:… Lees verder >

Verfspuiten

De cursus bestaat uit drie dagen verspreid over 2 maanden, waarna de cursist gecertificeerd verfspuiter is. Binnen de drie cursusdagen worden zowel de theorie als de praktijk behandeld. De negen kerntaken die voor het beroep verfspuiter zijn benoemd komen hierbij aan bod. Cursusdagen worden in overleg bepaald. Gedurende de trainingsdagen wordt de catering verzorgd. Kosten normaal:… Lees verder >