Bijlage 4

Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 3 lid 3)

De werkgever kan vragen om ontheffing van de cao, of van bepaalde artikelen uit de cao. De werkgever vraagt dit aan bij de Vaste Kommissie Orsima. De Vaste Kommissie besluit hierover volgens dit reglement.

 • 1.Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Vaste Kommissie Orsima, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg of per e-mail info@orsima.nl.
 • 2.In het verzoek is in ieder geval opgenomen:
  • a.de bepaling(-en) waarop het verzoek zich richt;
  • b.een kort overzicht van feiten en argumenten waarom dispensatie zou moeten worden gegeven.
 • 3.De secretaris van de Vaste Kommissie stuurt de indiener een En geeft daarin ook aan wanneer cao partijen het verzoek behandelen.
 • 4.In principe behandelen cao-partijen verzoeken in de eerstvolgende vergadering van de Vaste Kommissie. Heeft het verzoek spoed? Dan kan de secretaris van de Vaste Kommissie besluiten cao-partijen te vragen het verzoek eerder (eventueel via een schriftelijke ronde) te behandelen. De secretaris overlegt dit met de voorzitter van de Vaste Kommissie.
 • 5.Indien (de secretaris van) de Vaste Kommissie dat nodig vindt, kan worden besloten meer informatie op te vragen.
 • 6.De Vaste Kommissie kan besluiten een hoorzitting te Indiener kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door deskundigen. Ook kan hij zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Wil een partij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen? Dan stelt zij de secretaris van de Vaste Kommissie hiervan minimaal 7 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte. Eventuele kosten van de vertegenwoordiging, betaalt de indiener zelf.
 • 7.De Vaste Kommissie kan besluiten om deskundigen op te roepen om te raadplegen en te horen.
 • 8.Indien de Vaste Kommissie van mening is dat het geen verzoek is zoals genoemd in artikel 3 lid 3 van de cao, wordt het verzoek niet ontvankelijk verklaard.
 • 9.De Vaste Kommissie doet uitspraak binnen 8 weken nadat het verzoek aan de secretaris van de Vaste Kommissie is Vraagt de Vaste Kommissie om meer informatie of plant zij een hoorzitting? Dan kan zij besluiten om de beslissingstermijn met 2 x 2 weken te verlengen.
 • 10.Uiterlijk 2 weken na behandeling van het verzoek door de Vaste Kommissie informeert de secretaris van de Vaste Kommissie de indiener over het Dit gebeurt schriftelijk. In het besluit is de motivatie opgenomen.