Tegemoetkoming keuringen duurzame inzetbaarheid

Mensen met een gezonde leefstijl zijn productiever, gelukkiger, minder vaak ziek en herstellen sneller. Werkgevers die aangesloten zijn bij Orsima kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor werknemers van 45 jaar en ouder.

Voorbeelden van keuringen

• PAGO, PMO
• Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen, bijvoorbeeld:
– SIR B en SIR C Keuring
– Asbestkeuring
– Bodemsaneringskeuring
– Chroomkeuring
• Andere keuringen zoals:
– KDI-keuring
– Chemiekeuring afhankelijke ademlucht
– Ademluchtkeuring zwaar fysiek werk

De tegemoetkoming

Per keuring ontvangt de werkgever een tegemoetkoming van maximaal € 150. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, ontvangt de werkgever deze vergoeding:

• 45-50 jaar: één keer per tweeënhalf jaar
• 50-55 jaar: één keer per twee jaar
• 55 jaar en ouder: jaarlijks

Het bedrag van alle declaraties van alle werkgevers gezamenlijk bedraagt maximaal € 75.000 per kalenderjaar. Bij overschrijding van dit bedrag, wordt het naar rato verdeeld over de aanvragen.

Gebruik maken van de tegemoetkoming Keuring Duurzame Inzetbaarheid?

Je kunt de aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Vul de aanvraag dan zorgvuldig in en vergeet niet de factuur te uploaden. Een factuur (in pdf-bestand) waarop (eventueel handmatig) duidelijk wordt aangegeven welke medewerkers voor welke keuring gekeurd zijn. Per aanvraagformulier kunt u de aanvraag voor max. 10 werknemers indienen.

Voorwaarden

• De werknemer en werkgever voldoen aan de definities zoals in artikel 1 in de cao Orsima van 1 oktober 2022 –  31 maart 2024.
• De werkgever heeft de premie O&O fonds Orsima afgedragen.
• Als de werkgever de declaratie niet getrouw en naar waarheid heeft ingevuld, wordt de tegemoetkoming teruggevorderd.
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur of er wordt afgeweken van deze werkwijze.

Toekenning en betaling

De aanvraag moet uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar over de in het voorgaande kalenderjaar uitgevoerde KDI’s bij Orsima zijn ingediend (februari). Deze worden verzameld, beoordeeld en er wordt vastgesteld of het totaal binnen het budget van € 75.000 valt. Daarna zal de tegemoetkoming worden uitgekeerd aan alle aanvragers. Is er sprake van een overschrijding dan wordt er naar rato uitgekeerd.

Orsima streeft ernaar de tegemoetkoming binnen 2 maanden na de indieningstermijn (april) uit te betalen, uiteraard indien aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Orsima, telefoonnummer 013 – 59 44 177.