Ontwikkeling Arbocatalogus

CNV Vakmensen, FNV en Werkgeversvereniging SITO, de sociale partners in de sector Orsima, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek.

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. De normen in de wet (de zogenaamde doelvoorschriften) kunnen per branche worden ingevuld door werkgevers en werknemers. Die afspraken worden vastgelegd in de Arbocatalogus.

In deze arbocatalogus worden de belangrijkste risico’s beschreven. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van praktische maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van risico’s, hoe deze te hanteren en hoe eventueel te handelen als risico’s zich kunnen voordoen.

Alle maatregelen in deze arbocatalogus kunnen een positieve bijdrage leveren aan het wegnemen of verminderen van de arbeidsrisico’s. Iedereen die werkzaam is in de sector Orsima voldoet met het nemen van deze maatregelen aan de eisen van de Arbowet. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bedrijven op basis van deze arbocatalogus controleren en bekijken of er voldoende is gedaan om de arbeidsrisico’s tegen te gaan.

De maatregelen die in de arbocatalogus worden genoemd zijn realistisch en acceptabel voor de branche. Dit houdt in dat er een goede verhouding is tussen wat de meest ideale werkwijze is en wat praktisch mogelijk is. Daarnaast zijn de maatregelen erop gericht dat het niveau van arbeidsomstandigheden in de branche steeds beter wordt en blijft.