Ontwikkeling Arbocatalogus

CNV BedrijvenBond, FNV en Werkgeversvereniging SITO, de sociale partners in de sector Orsima, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek. De branche heeft diverse instrumenten ontwikkeld en good practices verzameld. In de arbocatalogus worden al deze zaken gebundeld per thema. Daarmee wordt een duidelijk overzicht gegeven van praktische maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van risico’s, hoe deze te hanteren en hoe eventueel te handelen als risico’s zich kunnen voordoen.

Bij de ontwikkeling van de instrumenten en de beschrijving van normen heeft de SIR een belangrijke bijdrage geleverd. In de catalogus wordt dan ook verwezen naar de handboeken van de SIR. Tenslotte is de arbocatalogus tevens besproken met DICA, die haar instemming heeft gegeven aan de inhoud ervan.

Alle maatregelen in deze arbocatalogus kunnen een positieve bijdrage leveren aan het wegnemen of verminderen van de arbeidsrisico’s. Ze geven invulling aan de doelvoorschriften van de Arbowet- en regelgeving voor een veilige werkomgeving in de bedrijven. Iedereen die werkzaam is in de sector Orsima voldoet met het nemen van deze maatregelen aan de eisen van de Arbowet. De Arbeidsinspectie kan bedrijven op basis van deze arbocatalogus controleren en bekijken of er voldoende is gedaan om de arbeidsrisico’s tegen te gaan.

De maatregelen die in de arbocatalogus worden genoemd zijn realistisch en acceptabel voor de branche. Dit houdt in dat er een goede verhouding is tussen wat de meest ideale werkwijze is en wat praktisch mogelijk is. Daarnaast zijn de maatregelen erop gericht dat het niveau van arbeidsomstandigheden in de branche steeds beter wordt en blijft.