Artikel 2

Voor wie geldt deze cao?

 • 1. Deze cao geldt voor ondernemingen die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van de werkzaamheden genoemd in lid 2. Al dan niet in combinatie met elkaar.
 • 2. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn:
  • a.Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch, chemisch reinigen en catalyst handling, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, van veelal zware industriële installaties met het doel deze gebruiks- en bedrijfsklaar te houden, zijnde kapitaalgoederen zoals fabrieken, utiliteitsgebouwen, petrochemische installaties, industriële en openbare riolen, machines, bruggen, kranen, tanks, booreilanden en andere offshore installaties, alsmede zuigen van dakgrind en droge afvalstoffen;
  • b.Milieuonderhoud, waaronder tenminste te verstaan activiteiten als be- en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen (inclusief activiteiten als legen van putten, silo’s en dergelijke en het afvoeren van het ingezamelde materiaal naar verwerkingsinstallaties en inzamelen van (soja)vetzuren, plantaardige (afval)olie en dergelijke en het afvoeren daarvan), bodemsanering en asbestsanering;
  • c.Scheeps- en containeronderhoud, waaronder tenminste te verstaan het handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), van schepen, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, alsmede het opslaan, handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), van ledige containers waaronder begrepen koel/vriescontainers, classificeerwerkzaamheden en het verrichten van oliewerk;
  • d.Havenservices, waaronder tenminste te verstaan het verlenen van (ondersteunende) diensten bij havenactiviteiten, indien en voor zover deze niet worden verricht door stuwadoorsbedrijven en scheepsbemanningen;
  • e.Ondersteunende diensten, waaronder te verstaan het aan de opdrachtgever verlenen van aanvullende hand- en spandiensten van uiteenlopende aard, niet zijnde het repareren en vervangen van onderdelen, voortvloeiend uit of in combinatie met de onder a. tot en met d. genoemde werkzaamheden.
 • 3.Uitzondering kantoor- en stafpersoneel. Werkt de werknemer in een andere functie dan genoemd in bijlage1? Dan gelden de volgende artikelen niet
  • a.artikel 9 leden 2 en 3 voor zover relevant in relatie tot artikel 9 lid 3 sub e, 15, 16, 21 lid 1 en 2, 22, 24, 29.
  • b.artikelen 9 lid 3 sub e,10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 lid 1, 2 en 5, 21 lid 1 en 2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.
 • 4.Als de werknemer niet fulltime werkt
  Heeft de werknemer een arbeidsduur van minder dan 40 uur per week? Dan gelden de voorwaarden in deze cao naar verhouding tot het aantal uur dat de werknemer werkt.
 • 5.Grensoverschrijdende arbeid
  • a.Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemer in de Europese Unie
  • Word je tijdelijk vanuit het buitenland ter beschikking gesteld aan een werkgever die als opdrachtgever onder deze cao valt? Dan heb je recht op de algemeen verbindend verklaarde artikelen die in bijlage 3 zijn opgenomen. Dit is volgens de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemer in de Europese Unie.
  • Dit geldt ook als er wordt gewerkt met buitenlandse onderaannemers of buitenlandse uitzendbureaus
  • b.Artikel 2A lid 4 en 5 van de Wet AVV zijn van toepassing op detacheringen die langer dan 12 maanden duren.
  • c.De cao is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die door vreemd recht worden beheerst. En waarbij een gelijkwaardige of betere bescherming wordt geboden dan in de opgenomen punten in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.
  • d.Ter beschikking gestelde werknemer betekent: iedere werknemer die een bepaalde periode in Nederland werkt. Maar dat niet het land is waar die werknemer normaal werkt.