Bijlage 8

Protocol functiebeoordeling

In artikel 18 van de cao is geregeld dat de werknemer ieder jaar op 1 januari recht heeft op een ervaringsjaar. De werkgever kan er voor kiezen om ervaringsjaren toe te kennen op basis van een functiebeoordeling. Als de werkgever hiervoor kiest, is dit protocol van toepassing.

 • 1.Het systeem functiebeoordeling is gekoppeld aan het gedifferentieerd kunnen toepassen van de ervaringsjaar verhogingen zoals gemeld in de cao onder artikel 18.
 • 2.Functiebeoordeling is alleen van toepassing op de werknemer die zijn functie gedurende 6 maanden van een beoordelingsperiode heeft uitgeoefend.
 • 3.De leidinggevende die de werknemer beoordeelt dient tenminste een periode van 3 maanden als leidinggevende van de betrokken werknemer te functioneren.
 • 4.De beoordelingsperiode is maximaal 1 jaar.
 • 5.Het beoordelingssysteem zal tenminste 3 en ten hoogste 7 beoordelingscriteria kennen.
 • 6.De werknemers worden vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld van de criteria in het vorige punt bedoeld waarop zij worden beoordeeld.
 • 7.De beoordeling zal worden gekwalificeerd als onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed of uitstekend:
  • bij beoordeling onvoldoende betekent dit toekenning van 0 ervaringsjaar;
  • bij beoordeling voldoende leidt dat tot de toekenning van ½ ervaringsjaar;
  • bij beoordeling goed leidt dat tot toekenning van 1 ervaringsjaar;
  • bij beoordeling zeer goed leidt dat tot toekenning van 1½ ervaringsjaar;
  • bij beoordeling uitstekend leidt dat tot toekenning van 2 ervaringsjaren.
 • 8.De beoordeling wordt in een schriftelijke weergave voor gezien getekend door de beoordelaar en de beoordeelde en bewaard in het personeelsdossier van de betrokken werknemer.
 • 9.De werknemer kan beroep instellen tegen de gevolgde procedure bij de beoordeling. Het beroep staat open bij de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Het beroep dient te worden ingesteld binnen 6 maanden na de beoordeling. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging doet binnen 6 weken uitspraak.
 • 10.Indien de werknemer van mening is dat dit protocol niet of onjuist is toegepast staat beroep open bij de Vaste Kommissie Orsima. Niet of onjuiste toepassing van dit protocol leidt tot dezelfde gevolgen als bij niet beoordeling, dus de toekenning van enig ervaringsjaar.