Artikel 3

Afwijken van de cao

 • 1.Minimum-cao
  De werkgever mag niet in het nadeel van de werknemer afwijken van de artikelen in deze cao. Afwijken van artikelen in het voordeel van de werknemer mag wel.
 • 2.Dispensatie vragen
  • a.Een werkgever kan vragen om dispensatie van deze cao of van bepaalde artikelen uit deze cao. De werkgever kan om dispensatie vragen als de OR, PVT of de betrokken werknemers om een reactie zijn gevraagd.
  • b.Dispensatie wordt aangevraagd bij de Vaste Kommissie Orsima. Die neemt een besluit volgens het reglement dispensatieverzoek. Dit reglement is opgenomen in bijlage 4 van deze cao.
  • c.De werkgever kan dispensatie krijgen als:
   – door zwaarwegende argumenten toepassing van de cao redelijkerwijze niet kan worden gevraagd. Van zwaarwegende argumenten is sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van ondernemingen die onder deze cao vallen of;
   – er sprake is van andere arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden zijn ontstaan in overleg met 1 of meerdere werknemersorganisaties. Deze werknemersorganisaties zijn onafhankelijk van de werkgever. Alle arbeidsvoorwaarden moeten minimaal gelijkwaardig aan deze cao zijn.
  • d.De dispensatie geldt niet met terugwerkende kracht en voor bepaalde tijd. Namelijk:
   – maximaal voor de looptijd van de cao plus drie maanden of
   – maximaal voor de duur van de regeling waarvan dispensatie is gevraagd.
  • e.De Vaste Kommissie kan een gegeven dispensatie op ieder moment intrekken. De Vaste Kommissie zal dit dan schriftelijk toelichten waarom de dispensatie wordt ingetrokken.
  • f.Dispensatie kan ook worden gegeven aan een werkgever die de cao Orsima niet eerder toepaste en de werkgever gebruik wil maken van het ingroeimodel dat in bijlage 5 is opgenomen.