Artikel 18

Arbeidsongeschiktheid

 • algemeen
 • 1.Dit artikel is van toepassing indien de werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte of gebrek, zwangerschap of bevalling daaronder begrepen.
 • 2.De werknemer handelt overeenkomstig de in het bedrijf geldende voorschriften terzake arbeidsongeschiktheid.
 • 3.loondoorbetaling
  • a.De werknemer die tenminste gedurende 13 weken onmiddellijk voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid bij de werkgever werkzaam is ontvangt gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid 100% van het basisloon (exclusief overwerk en inclusief werkonafhankelijke toeslagen).
  • b.De werknemer die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid tenminste 2 jaar onafgebroken in dienst is van de werkgever, ontvangt gedurende het tweede jaar 70% van het basisloon (exclusief overwerk en inclusief werkonafhankelijke toeslagen). Het percentage wordt verhoogd tot 100% wanneer de werknemer meewerkt aan de afspraken die hij en zijn werkgever maken om zijn (versnelde) reïntegratie en deelname aan het arbeidsproces te stimuleren.
 • wachtdagen
 • 4.Voor de eerste en tweede ziekmelding per kalenderjaar wordt een atv-dag aangewend van de door de werkgever aan te wijzen atv-dagen. Indien de arbodienst of de bedrijfsarts vaststelt dat het een ziektebeeld met een zelfde oorzaak betreft, wordt er geen atv-dag aangewezen. Indien de werknemer het niet eens is met de vaststelling van de arbodienst of de bedrijfsarts dat het geen ziektebeeld met een zelfde oorzaak betreft, kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit deskundigenoordeel geldt als bindend. Dit lid is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval.
 • 5.Gedurende het derde en vier jaar van de arbeidsongeschiktheid vult de werkgever de loongerelateerde uitkering die de werknemer in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangt, met 10% van de loongerelateerde uitkering aan met dien verstande dat het totaal van de loongerelateerde uitkering en de aanvulling niet meer bedraagt dan het vaste brutoloon dat de werknemer voor zijn arbeidsongeschiktheid als laatste ontving. Indien de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode eindigt, wordt de nog resterende aanvulling in één keer uitbetaald.
 • 6.Cao-partijen hebben het risico voor uitbreiding van het WAO-gat – het verschil tussen de loondervingsuitkering en de vervolguitkering ingevolge de WAO – bij Centraal Beheer Achmea afgekocht voor die werknemers die reeds per 1 januari 2004 recht hadden op een WAO-uitkering en voor wie een WAO-gatverzekering bij deze verzekeraar liep.
 • 7.reïntegratie
  • a.Werkgever zal zich substantieel inspannen om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers terug te laten keren in het arbeidsproces (in de bestaande arbeidsplaats dan wel elders) door middel van:
   • Aanpassing van de arbeidsplaats;
   • Aanvullende scholing;
   • Andere noodzakelijke dan wel gewenste aanpassingen.

   Ter ondersteuning van deze inspanningen worden op brancheniveau brancheoverschrijdende maatregelen ontwikkeld. De werkgevers rapporteren periodiek aan de vakbonden over de toepassing van deze afspraak.

  • b.Indien aanpassing van de arbeidsplaats niet mogelijk is, zal, rekening houdend met belemmeringen vanwege het uitvoeren van werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever/hoofdaannemer, de werkgever, voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, een andere passende arbeidsplaats aanbieden. Vacatures worden in eerste instantie aangeboden aan de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer. Bij de bepaling van vacatures wordt ook het uitbesteden van werk betrokken.
  • c.De werknemer zal, voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, al datgene doen dat het herstel van zijn arbeidsongeschiktheid alsmede zijn herplaatsingsmogelijkheid in positieve zin kan beïnvloeden. Een geneeskundig onderzoek is hierbij niet uitgesloten.
 • d.De werknemer is gehouden zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die de werkgever neemt in relatie tot de onderdelen a. en b. van dit lid en passende werkzaamheden te aanvaarden, een deeltijdfunctie daarbij niet uitgesloten.