Artikel 54

Overige afspraken cao-partijen

 • 1.Aanvullende overeenkomsten per onderneming
  Per onderneming kunnen cao-partijen aanvullende overeenkomsten afsluiten met betrekking tot bemanningssterkte op pompboten, arbeidstijden, continutoeslag, nadere omschrijving van de werkingssfeer, functies en bedrijfseigen zaken.
 • 2.Algemeen verbindend verklaring
  Cao-partijen zetten zich maximaal in voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring van deze cao.
 • 3.Overige afspraken
  Aanpassen artikel 20
  Tijdens de looptijd van de cao zullen cao-partijen de tekst zoals opgenomen in artikel 20 lid 2 verduidelijken waarbij partijen het erover eens zijn dat er een ‘cap’ komt ten aanzien van het maximum van de loonsverhoging. De uitkomsten van de gesprekken over deze aanpassing worden meegenomen in de onderhandelingen voor een volgende cao.

  Pensioenregeling
  Cao-partijen streven naar een verplichte pensioenregeling voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Een deel van de bedrijven valt al onder de Pensioenregeling Vervoer. Cao-partijen zullen een gezamenlijk verzoek indienen bij het Pensioenfonds Vervoer om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor aansluiting bij het Pensioenfonds voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

  Modernisering van de cao
  Cao-partijen spreken af om tijdens de looptijd van de cao de mogelijkheden te onderzoeken de cao te moderniseren. Hiervoor zal een paritaire werkgroep worden samengesteld. De eerste afspraken zullen voor de zomer worden ingepland.

  Toeslag bijzondere omstandigheden
  In artikel 33 is een aantal toeslagen opgenomen. FNV en CNV gaan een enquête onder de leden houden om te onderzoeken of deze toeslagen gehandhaafd moeten blijven of dat het de voorkeur heeft om de toeslagen in het uurloon op te nemen (in de betreffende loonschalen). De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de onderhandelingen voor een volgende cao.

 • 4.O&O-fonds Orsima
  De looptijd van de fonds-cao wordt verlengd van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 met een premiepercentage van 0,9%. Partijen gaan tijdig met elkaar in overleg om te bespreken wat het premiepercentage per 1 maart 2025 wordt waarbij het uitgangspunt is dat de premiehoogte wordt afgestemd op basis van het budget 2025 en verder. Als partijen tot overeenstemming komen, zal het percentage tussentijds aangepast worden. Komen partijen niet tot overeenstemming? Dan blijft het premiepercentage gedurende 2025 0,9%.

  Cao-partijen onderzoeken de komende periode of de grondslag waarover de premie voor het O&O-fonds berekend wordt in verband met de controleerbaarheid aangepast moet worden. Mocht besloten worden tot aanpassing van de grondslag, dan gaat dit in op het moment dat de nieuwe fonds-cao ingaat, derhalve per 1 januari 2025.