Artikel 31

Winstuitkering

 • 1.Winstuitkering
  • a.De werknemer ontvangt een winstuitkering als de winst voor belasting hoger is dan 2% van de bruto omzet.
  • b.De werknemer moet in het jaar waarover de uitkering wordt gedaan tenminste 15 werkdagen aan één stuk in dienst zijn.
 • 2.Berekening winstuitkering
  • a.De winstuitkering wordt berekend over iedere gewerkte dag. Tot maximaal 8 uur per dag.
  • b.Een gewerkte dag is een dag waarop ook echt werkzaamheden zijn verricht. Vakantiedagen, atv-dagen, feestdagen en ziektedagen worden niet als gewerkte dagen gezien. Is er sprake van een ziektedag door een bedrijfsongeval? Dan geldt die ziektedag wel als gewerkte dag.
  • c.De winstuitkering is 2% over het basisloon van de gewerkte dagen.
 • 3.Geen recht op winstuitkering
  De werknemer heeft geen recht op de winstuitkering:
  – als de arbeidsovereenkomst eindigt om redenen als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub c, d, g en j BW;
  – als de opzegtermijn niet wordt toegepast;
  – bij ontslag op verzoek van de werknemer binnen drie maanden na de datum van indiensttreding.
 • 4.Uitbetaling winstuitkering
  • a.De uitkering wordt gedaan in januari van het opvolgende kalenderjaar. Is in januari geen duidelijkheid over de mogelijkheid tot uitbetaling? Dan moet er uiterlijk 1 juli duidelijkheid worden gegeven.
  • b.Kan niet tot uitbetaling worden overgegaan? Dan meldt de werkgever dit aan de werknemers en aan cao-partijen. Werkgever moet dit onderbouwen met cijfers.
  • c.De accountant van cao-partijen beoordeelt op basis van de toegestuurde cijfers of inderdaad niet tot uitbetaling kan worden overgegaan.
 • 5.Toepassing concern
  Maakt de onderneming van de werkgever deel uit van een concern? Dan wordt alleen gekeken naar het resultaat van de onderneming(en) waarop de cao van toepassing is (zijn).