Artikel 53

Financiering activiteiten brancheniveau

 • 1.O&O-fonds Orsima
  • a.Er is een O&O-fonds Orsima. Activiteiten binnen de branche worden betaald uit de fonds.
  • b.De statuten en reglementen van dit fonds zijn onderdeel van deze cao.
 • 2.Bijdrage aan het fonds
  • a.De werkgever is een bijdrage aan het O&O-fonds verschuldigd. De bijdrage is vanaf 1 januari 2025 0,9%.
  • b.De bijdrage wordt berekend over het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar, vermeerderd met:
   – de vakantietoeslag van artikel 39 van de cao;
   – de toeslag van artikel 33 van de cao;
   – de uitkering op basis van resultaten van artikel 31 van de cao;
   – de schriftelijk overeengekomen 13e maand;
   – vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
  • c.De werknemer betaalt ook een deel van de bijdrage van 0,9%. De bijdrage van de werknemer is 0,36% over zijn vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar vermeerderd met de onderdelen die in sub b zijn genoemd. De werkgever houdt deze bijdrage in op het loon van de werknemer.
 • 3.Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima (FBS Orsima)
  • a.Uit het FBS Orsima worden branche-activiteiten betaald die niet uit het O&O-fonds Orsima kunnen worden betaald.
  • b.De premie wordt betaald door leden van de werkgeversorganisatie partij bij deze cao. De bijdrage bedraagt 0,1% per jaar. De bijdrage wordt berekend zoals beschreven bij lid 2 sub b van dit artikel.
 • 4.Beheer fondsen
  De fondsen worden beheerd door cao-partijen.