Bijlage 3

Grensoverschrijdende arbeid, overzicht algemeen verbindend verklaard bepalingen

In artikel 2 lid 4 is opgenomen dat een aantal algemeen verbindend verklaarde bepalingen van toepassing zijn op werknemers die ter beschikking worden gesteld in Nederland. In deze bijlage zijn deze bepalingen opgenomen. Het zijn de volgende bepalingen:

 • a.maximale werktijden en minimale rusttijden;
 • b.minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat;
 • c.minimumloon, waarbij tot dit minimumloon in ieder geval behoren:
  • 1.het geldende periodeloon in de schaal;
  • 2.toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagentoeslag en ploegentoeslag;
  • 3.tussentijdse loonsverhoging;
  • 4.kostenvergoeding: reiskosten en reistijdvergoeding, pensionkosten en andere kosten die noodzakelijk zijn vanwege de uitoefening van de functie;
  • 5.periodieken;
  • 6.eindejaarsuitkeringen;
  • 7.extra vergoedingen in verband met vakantie.
   Tot dit minimum wordt niet gerekend: aanvullende bedrijfspensioenregelingen, bovenwettelijke sociale zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor onkosten van de gedetacheerde werknemer voor reizen, huisvesting of voeding.
 • d.voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
 • e.gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 • f.beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen vrouwen;
 • g.gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.De bepalingen onder a tot en met g worden de kernbepalingen genoemd. Voor deze cao zijn dit de volgende bepalingen:
  Hoofdstuk 1: 1, 2 en 4
  Hoofdstuk 3: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16
  Hoofdstuk 4: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 en 35
  Hoofdstuk 5: 36, 37, 38, 39, 40
  Hoofdstuk 6: 41
  Hoofdstuk 9: 47 en 48