Artikel 10

Arbeidstijdverkorting

 • 1.Atv-dagen
  • a.De fulltime werknemer heeft recht op 22 betaalde atv-dagen per kalenderjaar. Deze atv-dagen worden aan het begin van het kalenderjaar als voorschot aan de werknemer toegekend.
  • b.De werkgever kan maximaal 14 atv-dagen aanwijzen. De aanwijzing vindt plaats voor het einde van de werkdag, voor de atv-dag. De overige 8 dagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer één keer per maand vastgesteld. Behalve in de maanden juni, juli en augustus.
 • 2.Splitsen atv-dagen
  • a.De werkgever kan maximaal 7 atv-dagen opsplitsen. Dat doet de werkgever in blokken van minimaal 2 uur. Dit geldt voor de 14 atv-dagen die de werkgever kan aanwijzen. De aanwijzing kan plaatsvinden op de dag zelf en maximaal één keer per dag.
  • b.Tijdens deze atv-uren mogen er op dezelfde locatie als waar de werknemer werkzaam was, geen inleenkrachten worden/zijn ingezet in een gelijkwaardige en/of uitwisselbare functie.
  • c.Wil de werkgever gebruik maken van de tijd-voor-tijdregeling van artikel 21 lid 2? Dan moet per functiegroep eerst de atv-dagen worden opgenomen.
 • 3.Atv tijdens arbeidsongeschiktheid
  • a.Als de werknemer arbeidsongeschikt is, worden er geen atv-dagen aangewezen.
  • b.Wordt een ingeroosterde atv-dag door arbeidsongeschiktheid niet genoten? Dan gaat deze atv-dag terug naar het saldo. Deze dag wordt meegenomen in de verrekening volgens lid 4.
  • c.Is de werknemer aan het re-integreren? Dan heeft hij over de uren die hij aanwezig is op het werk recht op opbouw van atv-uren.
 • 4.Verrekening atv-dagen
  Aan het eind van het kalenderjaar wordt het definitief aantal atv-dagen berekend.

  • a.Het aantal atv-dagen wordt als volgt berekend: 22 atv-dagen -/- ((aantal ziektedagen berekent op basis van het aantal ziekte-uren: aantal werkbare dagen) x 22). Het aantal werkbare dagen is 260 of 261 per jaar.
  • b.Een negatief saldo (meer opgenomen dan toegekend) komt in mindering op het aantal atv-dagen/uren van het daarop volgende kalenderjaar.
  • c.Een positief saldo (meer toegekend dan opgenomen) wordt toegevoegd aan het aantal atv-dagen/uren van het daarop volgende kalenderjaar.
  • d.Het uitgangspunt is dat het saldo aan het eind van het kalenderjaar de nul dicht moet naderen. Toekenning en opname moeten dus zoveel mogelijk gelijk zijn.
 • 5.Verkopen van atv-dagen
  • a.Eénmaal per jaar heeft de werknemer het recht acht atv-dagen te verkopen.
  • b.De waarde van een atv-dag is 8 maal het basisuurloon van de individuele werknemer inclusief vakantietoeslag.
  • c.De werkgever maakt per kalenderjaar bekend
   – op welk moment
   – en op welke fiscale wijze
   de werknemer van dit recht gebruik kan maken.
 • 6.Maximaal aan te wijzen atv-dagen en vakantiedagen
  Werkgever kan maximaal 15 dagen per jaar aanwijzen. Dit is inclusief de vakantiedagen die de werkgever op grond van artikel 37 lid 2 sub b mag aanwijzen.