Artikel 12

Overwerk

  • 1.Van overwerk is sprake als er op maandag tot en met vrijdag meer dan 8 uur aaneengesloten per dienst wordt gewerkt.
  • 2.De vergoeding van overwerk staat in artikel 21.