2.13 Straler, Hogedruk-, Verfspuiter

context

De kern van de werkzaamheden is het uitvoeren van spuit- en/of schilderwerkzaamheden aan schepen, offshore-installaties, industriële installaties en gebouwen en in tanks, evenals opdrachten voor de petrochemische industrie en de industrie voor de natte weg- en waterbouw. Hierbij wordt gewerkt met diverse soorten apparatuur, zoals gritstraalapparatuur, waterunit, verf-pomp.

organisatie

Ressorteert onder  : meewerkend voorman.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) werkzaamheden.

 

 

 

 

B.    Uitvoeren van werkzaamheden.

 

 

 

 

 

C.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

D.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   aantal stagnaties in de uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   juiste afhandeling checklist.

 

–   kwaliteit en snelheid van uitvoering;

–   klanttevredenheid;

–   werkzaamheden verricht volgens wet- en regelgeving.

 

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten;

–   juiste en volledige registratie.

 

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   technische staat installatie.

 

 

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) werkzaamheden:

–   op aanwijzingen verzamelen van het benodigd materiaal, gereedschap en apparatuur;

–   gereed maken van de installatie ter plaatse, aansluiten en aankoppelen van de hulpmiddelen op aanwijzing van de meewerkend voorman.

B. Uitvoeren van werkzaamheden:

–   behandelen van oppervlakten volgens opgegeven specificaties en tussentijds controleren van de resultaten, hierbij afwisselen van spuiten/stralen en borgen van de veiligheid;

–   in voorkomende gevallen verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in ruime zin, zoals het reinigen van tanks inwendig, en het reinigen van werkruimten, zowel machinaal (door middel van vacuümzuigmachine) als handmatig (afschrapen, leegscheppen, opruimen);

–   overleggen met de leidinggevende bij afwijkingen en knelpunten;

–   zorg dragen voor het veilig afvoeren, volgens de geldende voorschriften, van (vloei)stoffen.

C. Afronden van werkzaamheden:

–   controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en invullen van benodigde documenten/logboek;

–   afkoppelen van slangen, doorspoelen van verfpompen en -slangen, etcetera;

–   uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de installatie, verhelpen van kleine mankementen en melden van storingen en noodzakelijk technisch onderhoud.

D. Verantwoord functioneren:

–   nalopen van de checklist, controleren van de (veiligheidsvoorzieningen op de) installatie;

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, aanspreken van collega’s bij onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructies.

werkgerelateerde bezwaren

–   uitoefenen van kracht bij het hanteren van slangen/spuitmonden (gewicht, tegendruk);

–   staand werken, soms op hoogwerker/bobcat, soms met bewegingsbelemmerende veiligheids­kleding (bij stralen);

–   hinder van weersomstandigheden (waaronder regenval bij wassen of stralen) bij werken in de open lucht; soms hinder van persoonlijke beschermingsmiddelen; hinder van stof en vuil of van spattende waterdeeltjes (bij spuiten met hogedruk);

–   kans op letsel door vallen vanaf trappen of steigers.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Kennis van materialen.

–   Toepassingskennis van adembescherming zonder dat een certificaat benodigd is.

–   Hogedruk-certificaat of hydrojet-certificaat (indien van toepassing).

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;

–   bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten. 

Ethisch en integer handelen:

–   reageert alert op conflicten t.a.v. sociale normen en waarden;

–   zorgt dat overtredingen m.b.t. omgeving en milieu voorkomen worden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

Materialen en middelen inzetten:

–   zorgt voor de benodigde materialen en middelen;

–   gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;

–   zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit leveren:

–   werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen;

–   controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.