1.14 Allround Cleaner

context

De werkzaamheden van de allround cleaner vinden plaats op locatie bij de opdrachtgever en bestaan uit het uitvoeren van diverse (reinigings)opdrachten in o.a. tanks en opslagruimten, in fabrieken en op buitenterreinen. Vaste stoffen en vloeistoffen worden losgemaakt, verzameld en verwijderd. De functionaris verricht reinigingswerkzaamheden als onderdeel van een team en kan assisterend zijn aan een operator/machinist.

 organisatie

Ressorteert onder  : projectleider/uitvoerder; ontvangt aanwijzingen van operator/machinist.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden.

 

B.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

D.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   volledigheid controles;

–   juiste naleving veiligheidsrichtlijnen.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering (volgens opdracht);

–   nauwkeurigheid bij de uitvoering van werkzaamheden;

–   juiste zuiverheid-graad bereikt;

–   zorgvuldigheid van handelen.

 

–   veilig ontmantelde containment;

–   zorgvuldig gebruik en onderhoud van hulpmiddelen;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden:

–   op aanwijzingen verzamelen van materialen en middelen;

–   binnen kaders bepalen van in werkwijze en inzet materialen en middelen voor reinigings­werkzaamheden;

–   voorbereiden van de uitvoering van asbest-verwijderingsopdrachten (bouw van containment) conform aanwijzingen van een gecertificeerd toezichthouder en projectverantwoordelijke;

–   controleren van de te reinigen locatie op veiligheid;

–   in bedrijf stellen van de mobiele luchtvoorziening indien vereist;

–   instellen/inregelen van de installatie op aanwijzingen van de operator/machinist aansluiten en aankoppelen van de hulpmiddelen.

B. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   uitvoeren van diverse reinigingstaken zoals het lossteken/losslaan van harde verontreinigingen in bijvoorbeeld ketels of tanks, gebruikmakend van hulpmiddelen conform de voorgeschreven werkinstructies;

–   machinaal opzuigen van diverse soorten vloeistoffen (verontreinigingen, sludges, olieresten of andere restanten al naar gelang de opdracht) met behulp van een vacuüm auto of mobiele vacuüm-unit onder aanwijzingen van de machinist;

–   verrichten van voorkomende werkzaamheden waaronder bedienen/hanteren van slangen (hogedruk of vacuüm) zodanig dat de gevraagde kwaliteit wordt bereikt;

–   fungeren als mangat-wacht voor collega, hierbij bewaken van en ingrijpen bij storingen in de luchttoevoer, bewaken van de juiste werking van de mobiele luchtvoorziening;

–   verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen, slopen van asbest-bevattende materialen.

C. Afronden van werkzaamheden:

–   controleren van de technische staat van de mobiele luchtvoorziening, opmerken van storingen en benodigd onderhoud en melden aan de technische dienst;

–   uitvoeren van dagelijks onderhoud, opsporen en verhelpen van kleine mankementen aan eenvoudige apparatuur;

–   ontmantelen containment en afbouwen van steigers na werkzaamheden;

–   opruimen van de werkplek.

D. Verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

–   staand werken;

–   hinder van vuil bij reinigingswerkzaamheden, onderhoud en schoonmaken van installaties;

–   hinder van lawaai van werkende installatie en van werken in open lucht onder alle weers­omstandigheden (voor zover niet door persoonlijke beschermingsmiddelen afgeschermd);

–   kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat adembescherming B.

–   Certificaat HDS ‘hogedrukreiniging’.

–   Certificaat van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet of discipline van vergelijkbaar niveau.

–   Veilig werken als buitenwacht (mangatwacht).

–   Certificaat veilig verplaatsen van lasten.

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen;

–   levert een bijdrage aan het werkoverleg;

–   geeft aan waar samenwerking nodig is.

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels met betrekking tot de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   houdt rekening met sociale gevoeligheden;

–   vermijdt kwetsend woordgebruik of kwetsende handelingen;

–   vermijdt handelingen die voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden;

–   werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen;

–   benoemt snel wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit leveren:

–   werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen;

–   controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.