2.12 Operator

context

De operator voert diverse soorten industriële reinigingswerkzaamheden, op locatie bij de opdracht­gever, uit waarbij installaties worden toegepast zoals hoge druk en drukvacuüm. De operator beheerst de bediening van één van de in het bedrijf voorkomende typen installaties (hoge druk of vacuüm). In alle gevallen gaat het om niet-rijdend materieel. De functiehouder bepaalt binnen de verstrekte opdracht zelf de werkuitvoering en geeft aanwijzingen aan de allround cleaner, die met handmatige werkzaamheden is belast. De verantwoordelijke projectleider of uitvoerder is niet altijd fysiek aanwezig op de werkplek.

organisatie

Ressorteert onder  : projectleider/uitvoerder of meewerkend voorman.

Geeft leiding aan    : toegevoegde allround cleaner (vaktechnisch).

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

B.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

C.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

D.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   aantal stagnaties in de uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   juiste afhandeling checklist;

–   volledigheid en duidelijkheid uitleg aan hulpmachinist.

–   kwaliteit en snelheid van uitvoering;

–   klanttevredenheid.

–   wijze waarop de werkplek wordt achter­gelaten;

–   technische staat installatie;

–   juiste en volledige registratie.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden:

–   geven van uitleg en/of aanwijzingen over de werkzaamheden aan allround cleaner;

–   controleren van de te reinigen locatie op veiligheid;

–   gereed maken van de installatie ter plaatse, aansluiten en aankoppelen van de hulpmiddelen;

–   instellen/inregelen van de installatie zodanig dat de opdracht uitgevoerd kan worden.

B. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   uitvoeren van de industriële reinigingswerkzaamheden met de benodigde installatie en toebehoren;

–   geven van instructies aan de allround cleaner en toezicht houden op de werkzaamheden en eventuele omstanders in verband met veiligheid;

–   assisteren bij het veilig afvoeren en lossen, volgens de geldende voorschriften, van (vloei)stoffen;

–   overleggen met de projectleider/uitvoerder, wanneer nodig, in geval van knelpunten en afwijkingen.

C. Afronden van werkzaamheden:

–   controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, (laten) opruimen van de werkplek en invullen van benodigde documenten/logboek;

–   controleren van de documenten en vergunningen, waar nodig gegevens (laten) aanvullen;

–   uitvoeren van het dagelijkse onderhoud aan de installatie, verhelpen van kleine mankementen en melden van storingen en noodzakelijk technisch onderhoud.

D. Verantwoord functioneren:

–   nalopen van de checklist, controleren van de (veiligheidsvoorzieningen op de) installatie;

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, aanspreken van allround cleaner bij onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructies.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het bedrijfsgereed maken van de installatie.

–   Staand werken;

–   hinder van vuil bij reinigingswerkzaamheden, onderhoud en schoonmaken van installaties;

–   hinder van lawaai van werkende installatie en van werken in open lucht onder alle weers­omstandigheden (voor zover niet door persoonlijke beschermingsmiddelen afgeschermd);

–   kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken en door verkeersongevallen.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Kennis van materialen.

–   Kennis van het begeleiden van collega’s.

–   Certificaat veilig verplaatsen van lasten.

–   Certificaat adembescherming B.

–   Drukvacuüm- of hogedruk-machinist.

–   Certificaat hydrojet.

–   ADR/VLG.

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;

–   bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Ethisch en integer handelen:

–   reageert alert op conflicten t.a.v. sociale normen en waarden;

–   zorgt dat overtredingen m.b.t. omgeving en milieu voorkomen worden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en procedures.

Materialen en middelen inzetten:

–   zorgt voor de benodigde materialen en middelen;

–   gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;

–   zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen. 

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit leveren:

–   werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen;

–   controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.