2.14 Machinist

context

De machinist voert diverse soorten industriële reinigingswerkzaamheden, op locatie bij de opdracht­gever, uit waarbij machines worden toegepast zoals hogedrukwagens, drukvacuümwagens, vacu­press-wagens en multi-liftwagens. De machinist beheerst de bediening van de in het bedrijf voor­komende typen wagens en installaties. Hij bepaalt binnen de verstrekte opdracht zelf de werk­uitvoering en geeft aanwijzingen aan de toegevoegde (allround) cleaner, die met handmatige werk­zaamheden is belast. De verantwoordelijke projectleider of uitvoerder is niet altijd fysiek aanwezig op de werkplek, maar wel te raadplegen.

organisatie

Ressorteert onder  : projectleider/uitvoerder.

Geeft leiding aan    : toegewezen allround cleaners (vaktechnisch) (1-3).

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

B.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

C.    Afvoeren van opgeslagen stoffen.

 

 

 

 

D.   Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

E.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   aantal stagnaties in de uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   juiste afhandeling checklist;

–   volledigheid en duidelijkheid uitleg aan toegewezen medewerkers.

 

–   kwaliteit en snelheid van uitvoering;

–   klanttevredenheid;

–   kwaliteit afhandeling verzoeken klant.

 

–   volgens wet- en regelgeving;

–   brandstofgebruik;

–   juiste (vervoers)documenten en vergunningen.

–   wijze waarop de werkplek wordt achter­gelaten;

–   technische staat wagen;

–   juiste en volledige registratie.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

 

 

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden:

–   geven van uitleg en/of aanwijzingen over de werkzaamheden aan de toegevoegde medewerkers;

–   controleren van de locatie op veiligheid;

–   gereed maken van de installatie ter plaatse, aansluiten en aankoppelen van de hulpmiddelen;

–   instellen/inregelen van de installatie zodanig dat de opdracht uitgevoerd kan worden.

B. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   uitvoeren van de industriële reinigingswerkzaamheden met de benodigde installatie en toebehoren;

–   geven van instructies aan de (allround) cleaner en toezicht houden op de werkzaamheden en eventuele omstanders in verband met veiligheid;

–   overleggen met de projectleider/uitvoerder wanneer nodig in geval van knelpunten en afwijkingen.

C. Afvoeren van opgeslagen stoffen:

–   controleren van de (vervoers)documenten en vergunningen, waar nodig gegevens (laten) aanvullen;

–   opstellen van een routeplan;

–   afvoeren van eventuele opgeslagen vloeistoffen naar de toegewezen losplaats op locatie of extern(e) afvalverwerkingsbedrijf/opslagplaats;

–   zorg dragen voor het veilig lossen, volgens de geldende voorschriften, van (vloei)stoffen.

D. Afronden van werkzaamheden:

–   controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, (laten) opruimen van de werkplek en invullen van benodigde documenten/logboek;

–   uitvoeren van het dagelijkse onderhoud aan de wagen en installatie, verhelpen van kleine mankementen en melden van storingen en noodzakelijk technisch onderhoud.

E. Verantwoord functioneren:

–   nalopen van de checklist, controleren van de (veiligheidsvoorzieningen op de) wagen;

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, aanspreken van (allround) cleaners bij onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructies.

werkgerelateerde bezwaren

–   uitoefenen van kracht bij het bedrijfsgereed maken van de installatie.

–   staand werken;

–   hinder van vuil bij reinigingswerkzaamheden, onderhoud en schoonmaken van installaties;

–   hinder van lawaai van werkende installatie en van werken in open lucht onder alle weers­omstandigheden (voor zover niet door persoonlijke beschermingsmiddelen afgeschermd);

–   kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken en door verkeersongevallen;

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat adembescherming B.

–   Kennis van het begeleiden van collega’s.

–   Hogedruk-machinist.

–   Drukvacuüm-machinist.

–   Verplaatsen van lasten.

–   Chauffeursdiploma.

–   Rijbewijs C.

–   CCVB.

–   ADR/VLG.

competenties

Begeleiden:

–   zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieu-instructies en voert het bedrijfsbeleid uit;

–   geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s;

–   verdeelt het werk goed over de mensen.

Samenwerken en overleggen:

–   neemt het initiatief tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en zorgt dat zij daarbij voldoende betrokken zijn/inbreng hebben;

–   bewaakt goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten.

Ethisch en integer handelen:

–   reageert alert op conflicten ten aanzien van sociale normen en waarden;

–   zorgt dat overtredingen m.b.t. omgeving en milieu voorkomen worden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en –

procedures.

Materialen en middelen inzetten:

–   zorgt voor de benodigde materialen en middelen;

–   gebruikt materialen en middelen op de geëigende manier;

–   zorgt voor onderhoud en opslag van de hem toevertrouwde materialen en middelen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit leveren:

–   werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen;

–   controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.