1.11 Corveeër

context

De kern van de werkzaamheden van de corveeër bestaat uit schoonmaakwerkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd in werkruimten van productiebedrijven, opslagruimten, kleedruimten, gangen, trappenhuizen e.d. en zijn te typeren als schoonmaakwerkzaamheden van huishoudelijke aard ter bestrijding van verontreiniging en m.b.v. hulpmiddelen eveneens van huishoudelijke aard. De werkzaamheden worden verricht binnen een vast patroon, afwijkingen worden gerapporteerd aan de leidinggevende.

organisatie

Ressorteert onder  : meewerkend voorman.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

B.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

C.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   aantal stagnaties in de uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   juiste afhandeling checklist;

–   volledigheid en duidelijkheid uitleg aan hulpmachinist.

–   kwaliteit en snelheid van uitvoering;

–   klanttevredenheid.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

 

 

kerntaken

A. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   verrichten van schoonmaakwerkzaamheden aan/van vloeren, wanden, etc. door middel van vegen, stofzuigen, schrobben, afspuiten/spoelen, droogtrekken van vloeren.

B. Afronden van werkzaamheden:

–   uitvoeren van het dagelijkse onderhoud aan gebruikt materiaal/gereedschap;

–   verrichten van alle voorkomende opruimwerkzaamheden.

C. Verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie;

–   opruimen van de werkplek.

werkgerelateerde bezwaren

 –   enige krachtsinspanning als gevolg van het tillen en hanteren van hulpmiddelen en bij het uitvoeren van sommige schoonmaakbewegingen;

–   lopend en staand en soms gebukt/gebogen of reikend werken onder eenzijdige spierbelasting bij sommige schoonmaakbewegingen;

–   werken met soms natte, vochtige materialen;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   kans op letsel door uitglijden.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

competenties

 

Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen in zijn groep;

–   stemt zijn werkzaamheden af op de groep.

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels m.b.t. de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo door;

–   voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Instructies en procedures opvolgen:

–   werkt volgens eenvoudige instructies en procedures;

–   volgt de door de leidinggevende gegeven veiligheidsinstructies op.