Voorman

De Voorman werkt in bedrijven die behoren tot de sectoren Industriële reiniging en/of  Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het zorgdragen voor de continuïteit en/of oplevering van onder hem ressorterende projecten. Bij het procesverloop van de projecten wordt gewerkt conform specificaties, (veiligheids-)instructies en werkmethoden van werkgever en/of opdrachtgever. De werkzaamheden m.b.t. de projecten worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever of werkgever en bestaan uit het uitvoeren van (industriële) reinigings-, straal- en conserveringsopdrachten in diverse situaties.

De Voorman werkt zelfstandig en/of in teamverband en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en draagt teamverantwoordelijkheid. De nadruk binnen zijn werkzaamheden ligt specifiek op het optimaal beheersen en het voortdurend verbeteren van het procesverloop. Belangrijk voor de Voorman is dat hij de samenhang tussen de verschillende onderdelen doorziet, zodat hij op adequate wijze en proactief het proces bewaakt en dit op verantwoorde wijze bijstuurt en optimaliseert.

De Voorman coördineert de werkzaamheden van een (deel)project en stuurt een team van 2 tot circa 10 medewerkers aan met wie hij samen aan de voorbereiding en uitvoering werkt. Belangrijk daarbij is het instrueren van de collega’s van het eigen bedrijf als de ingehuurde medewerkers. Daarnaast treedt hij op als begeleider van (jonge/nieuwe) collega’s, die hij introduceert in en begeleidt bij de uitvoering van het uit te voeren werk. Indien de situatie daarom vraagt, neemt de Voorman ook zelf deel aan de werkzaamheden.

De Voorman ziet bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden toe op het veilig en efficiënt gebruik van diverse soorten apparatuur (vast en mobiel), handmatige gereedschappen en materiaal. De voorbereiding begint met het afzetten van de werkplek en mobiliseren van het benodigde equipement. De te gebruiken apparatuur wordt onder het toezicht van de Voorman ter plekke gereed gemaakt voor gebruik. Na het afstellen wordt de apparatuur getest. De Voorman bepaalt na overleg met de medewerkers door wie welke werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij hij er te allen tijde voor zorgt dat er sprake is van een veilige situatie op de werkplek.

De Voorman is verantwoordelijk voor het juist en in voldoende mate aanvoeren van het te gebruiken materiaal. Indien nodig regelt hij extra aanvoer. Na het bepalen van de werkvolgorde worden de medewerkers door hem geïnstrueerd en ingezet. Zowel tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden worden deze door de Voorman gecontroleerd op productiviteit, kwaliteit en veiligheid. Over de voortgang van de werkzaamheden voert de Voorman regelmatig overleg met de opdrachtgever. Daarnaast zorgt de Voorman voor het verzamelen en registreren van productiecijfers (manuren, materialen, meer/minder werk).

Na het afronden van de werkzaamheden ziet de Voorman erop toe dat de werkplek schoon en ordelijk achtergelaten en dat het overblijvende materiaal wordt afgevoerd. Dat geldt ook voor apparatuur en gereedschappen, die schoon, ordelijk en veilig worden opgeborgen en afgevoerd. Indien nodig wordt door medewerkers klein onderhoud al of niet op aanwijzingen van de Voorman uitgevoerd.

De Voorman is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn over het algemeen afwisselend, begeleidend en aansturend van aard. De Voorman is in staat op basis van zijn vakmanschap zelfstandig problemen m.b.t. de uitvoering, voortgang en veiligheid van de werkzaamheden adequaat op te lossen. Indien noodzakelijk schakelt hij echter zijn leidinggevende of de interne organisatie in.

De complexiteit van de werkzaamheden van de Voorman wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De zorgvuldigheid van handelen speelt daarbij een belangrijke rol. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Voorman moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van zijn leidinggevende. De combinatie van richtlijnen, procedures en voorschriften met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit, hygiëne, ARBO, veiligheid, kosten en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van al zijn werkzaamheden.

De Voorman is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. Extra lastig wordt het als in de omgeving, waarin gewerkt wordt, niet die veiligheidseisen worden toegepast die noodzakelijk zijn. Hij dient er dan door overleg met de opdrachtgever voor te zorgen dat de veiligheid van zijn medewerkers wordt gegarandeerd.

De Voorman is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het vermogen om te kunnen omgaan met veranderingen. Uiteraard wil de Voorman zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over de certificaten, die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Voor de Voorman bestaan loopbaanmogelijkheden naar functies als Uitvoerder en Projectleider. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT