Bijlage VI

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd voor productiepersoneel

DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam), gevestigd te (vestigingsplaats), aan de (adres), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur/directrice de heer/mevrouw (naam), hierna te noemen: “werkgever” of (naam), te deze handelend in zijn hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma “ (naam)”, gevestigd te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever”… Lees verder >