Artikel 20

Vakantie- en snipperdagen, vakantietoeslag

1.Het vakantiejaar komt overeen met het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. 2.De werknemer heeft per vol vakantiejaar recht op 24 vakantiedagen met behoud van loon. De werknemer die geen vol kalenderjaar heeft gewerkt dan wel korter werkt dan de normale arbeidstijd heeft recht op vakantiedagen naar evenredigheid. 3.De werknemer heeft het… Lees verder >