Onderhandelingsresultaat voor de cao Orsima 1 april 2024 – 28 februari 2025

De cao-onderhandelingsdelegatie van SITO en FNV en CNV hebben op 30 april 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 11 maanden; 1 april 2024 tot en met 28 februari 2025.

Loonontwikkeling
De lonen worden per 1 juni 2024 verhoogd met 5%. Dit is inclusief de APC van 2024 zoals opgenomen in artikel 11 lid 4 van de cao. De APC van 2025 is niet in deze verhoging opgenomen.

Partijen spreken af om gedurende de looptijd van de cao de tekst zoals opgenomen in artikel 11 lid 4 van de cao te verduidelijken waarbij partijen het erover eens zijn dat er een ‘cap’ komt ten aanzien van het maximum van de loonsverhoging.

Het hoger beroep in de lopende rechtszaak tussen cao-partijen wordt ingetrokken.

Toeslagen bijzondere omstandigheden
In artikel 27 van de cao is een aantal toeslagen opgenomen.
Deze toeslagen worden geïndexeerd volgens de afspraak opgenomen in dit artikel. Daarmee wordt de toeslag in artikel 27 sub c met ingang van 1 juni 2024 verhoogd naar € 0,17 per uur. De indexatie op toeslag in artikel 27 sub a en 27 sub b heeft geen effect op de hoogte van de toeslag.

FNV en CNV gaan een enquête onder de leden houden om te onderzoeken of deze toeslagen gehandhaafd moeten blijven of dat het de voorkeur heeft om de toeslagen in het uurloon op te nemen (in de betreffende loonschalen). De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de onderhandelingen voor een volgende cao.

Pensioen
Cao-partijen streven naar een verplichte pensioenregeling voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Een deel van de bedrijven valt al onder de Pensioenregeling Vervoer. Cao-partijen zullen een gezamenlijk verzoek indienen bij het Pensioenfonds Vervoer om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor aansluiting bij het Pensioenfonds voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Modernisering van de cao
Cao-partijen spreken af om gedurende de looptijd van de cao de mogelijkheden te onderzoeken de cao te moderniseren. Hiervoor zal een paritaire werkgroep worden samengesteld. De eerste afspraken zullen voor de zomer worden ingepland.

O&O-fonds Orsima
De looptijd van de fonds-cao wordt verlengd van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 met een premiepercentage van 0,9%. Partijen gaan tijdig met elkaar in overleg om te bespreken wat het premiepercentage per 1 maart 2025 wordt waarbij het uitgangspunt is dat de premiehoogte wordt afgestemd op basis van het budget 2025 en verder. Als partijen tot overeenstemming komen, zal het percentage tussentijds aangepast worden. Komen partijen niet tot overeenstemming? Dan blijft het premiepercentage gedurende 2025 0,9%.

Cao-partijen onderzoeken de komende periode of de grondslag waarover de premie voor het O&O-fonds berekend wordt in verband met de controleerbaarheid aangepast moet worden. Mocht besloten worden tot aanpassing van de grondslag, dan gaat dit in op het moment dat de nieuwe fonds-cao ingaat, derhalve per 1 januari 2025.
Als een bedrijf een onjuiste loonsom heeft doorgegeven, kan deze met terugwerkende kracht hersteld worden over maximaal 2 jaar.

Subsidieregeling keuringen
De subsidieregeling voor keuringen zoals opgenomen in artikel 19 van de cao wordt aangepast. De aangepaste regeling wordt opgenomen in de fonds-cao Orsima.

Herschrijven cao
De voorstellen die de commissie “herschrijven cao” heeft gedaan worden in de nieuwe cao verwerkt met uitzondering van de voorgestelde wijziging van de slaapurenregeling.