Bijlage X

Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 2 lid 3)

1.Het verzoek wordt door of namens betreffende werkgever, werknemer of bedrijfstak (hierna te noemen: de indiener) schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Vaste Kommissie Orsima, Postbus 4200 AR Gorinchem 2.Het verzoek omvat tenminste: a.de bepaling(-en) waarop het verzoek zich richt; b. een beknopt overzicht van feiten en argumenten waarom dispensatie zou moeten worden verleend.… Lees verder >