Artikel 4

Verplichtingen cao-partijen

Cao-partijen en hun leden zijn gehouden de bepalingen van deze cao in acht te nemen. Cao-partijen behouden zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in deze cao overeen te komen, tenzij dwingende wettelijke regels van overheids- of andere instanties de wijzigingen niet toestaan. De door cao-partijen goedgekeurde tussentijdse wijzigingen zullen aan deze cao worden gehecht. In… Lees verder >

Artikel 1

Definities

1. Basis(uur)loon: het bruto(uur)loon dat werknemer ontvangt exclusief toeslagen of andere vergoedingen 2. Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Orsima 3. Cao-partijen: de werkgeversvereniging en de vakbonden gezamenlijk 4. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025) 5. Werkgever: onder de werkgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die haar… Lees verder >