Reglement Fit- en Vitaliteitssubsidie

Tegemoetkoming

Een werknemer kan een activiteit, een cursus of een workshop volgen op het gebied van vitaliteit en gezondheid, zoals lidmaatschap van een sportclub of sportschool, workshop mindfulness, cursus werk- privébalans, workshop gezonde voeding, workshop mentale gezondheid etc.. De werkgever ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten.

Voorwaarden

 • De werkgever is werkgever in de zin van de fonds-cao.
 • De werknemer is werknemer in de zin van de fonds-cao.
 • De werkgever heeft premie Orsima afgedragen.
 • De werknemer heeft premie Orsima afgedragen.
 • De cursus/training valt in één van de bovenstaande genoemde categorieën. Orsima behoudt zich het recht voor om iedere aanvraag hierop te beoordelen.

Hieronder valt in ieder geval niet: massage, accupunctuur, consult diëtiste, dagje wellness/sauna e.d.

 • Het bedrijf dat de activiteit uitvoert, dient ingeschreven te zijn bij de KvK.
 • De werkgever dient een declaratie in binnen 3 maanden na afloop van de activiteit via deze link.
 • De werkgever dient bij de declaratie het volgende stuk te uploaden:
  • Factuur van de gevolgde activiteit (waarop de naam van de werknemer is vermeld).

Hoogte van de tegemoetkoming

 • Voor de activiteit van de werknemer worden de kosten aan de werkgever voor 100% vergoed, mits de kosten de maximale vergoeding aan de werkgever niet overstijgen. De tegemoetkoming aan de werkgever bedraagt maximaal € 200,- per kalenderjaar per werknemer. De datum van de activiteit bepaalt onder welk kalenderjaar de activiteit gebudgetteerd wordt.
 • De totale tegemoetkoming (budget) bedraagt per kalenderjaar per bedrijf:
Type Loonsom Budget
Kleine bedrijven loonsom tot 400.000 per kalenderjaar € 1.400
Middelgrote bedrijven loonsom groter dan 400.000 tot 1.000.000 € 3.800
Grote bedrijven loonsom groter dan 1.000.000 € 6.600

 

 • De totale tegemoetkomingen worden verstrekt zolang de beschikbare middelen hiervoor aanwezig zijn (OP=OP).

Toekenning en betaling van de tegemoetkoming

 • Na ontvangst van het declaratieformulier en als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, betaalt Orsima de tegemoetkoming binnen één maand uit.
 • Reiskosten en btw zullen niet worden meegenomen in de uitbetaling van de subsidie.
 • Orsima verstrekt bij iedere betaling een overzicht van de verstrekte vergoeding.
 • Orsima behoudt zich het recht voor om op basis van steekproeven te controleren of declaraties getrouw en naar waarheid zijn ingevuld.
 • Indien de werkgever het declaratieformulier niet getrouw of niet naar waarheid heeft ingevuld, kan de door Orsima onverschuldigd betaalde tegemoetkoming worden teruggevorderd.

 

Hardheidsclausule
In gevallen waarin toepassing van dit reglement tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen van het reglement.

Onvoorziene gevallen
In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

Inwerkingtreding
Dit reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2024.