Financiering activiteiten op cao niveau

Orsima kent twee fondsen waaraan werkgevers en werknemers bijdragen door middel van een premie: Stichting O&O fonds Orsima en Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima (FBS Orsima).

Stichting O&O fonds Orsima financiert de activiteiten die cao partijen in het kader van de cao Orsima gezamenlijke uitvoeren. Hieronder vallen onderwerpen als arbo, scholing en opleiding, duurzame inzetbaarheid, communicatie, functies, handhaving van de cao en voorlichting over de cao. Alle bedrijven die werkzaamheden verrichten die vallen onder werkingssfeer van de cao, ontvangen een premienota. De werkgever dient de volledige premie te voldoen. De werkgever mag daarvoor een percentage inhouden op het loon van de werknemer. De premie bedraagt 1,19% (0,73% werkgever en 0,46%werknemer).

Scholingsbudget 2016 en 2017
Voor 2016 en 2017 is een extra premie vastgesteld van 0,1% van de loonsom. Deze premie is bedoeld voor fondsvorming ten behoeve van het doen van bijdragen voor persoonlijke arbeidsmarktgerelateerde opleidingen van individuele werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid (artikel 35 lid 3c cao Orsima). Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever.

FBS Orsima financiert de activiteiten die rechtstreeks verband houden met het tot stand komen van de cao. Het gaat dan om de cao onderhandelingen zelf, het opstellen van cao teksten en het verzorgen van de algemeen verbindend verklaring. Daarnaast ontvangen sociale partners uit dit Fonds jaarlijks een bijdrage. Alleen de bedrijven die lid zijn van Werkgeversvereniging SITO ontvangen een premienota voor dit Fonds. De premie bedraagt 0,10% voor werkgevers.

Premieoverzicht
Het totale overzicht van de premies kunt u downloaden via deze link.