Artikel 5

Werkgelegenheid

 • 1.Cao-partijen bespreken iedere reguliere bijeenkomst de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bedrijfstak.
 • 2.Bij voorgenomen ingrijpende reorganisaties of fusies, surseance van betaling, faillissement en/of sluiting van een onderneming, lid van de werkgeversorganisatie, waarbij 10 of meer werknemers zijn betrokken, worden de vakbonden tijdig door de betrokken onderneming ingelicht zodat er gelegenheid is om van advies te dienen en maatregelen ten behoeve van de betrokken werknemers te treffen.
 • 3.Indien als gevolg van afgesloten contracten werkzaamheden overgaan van de ene naar de andere werkgever en hierdoor mogelijk verlies van werkgelegenheid ontstaat, dan overleggen beide werkgevers over de mogelijkheid van overname of inhuur van werknemers.
 • 4.Indien werkgevers betrokken bij een contractwisseling bij “duurovereenkomsten”, er niet in slagen werkgelegenheidsbehoud te realiseren, worden vakbonden daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld bij het overleg daarover verder betrokken te worden.
 • 5.De bedrijven waarvan uitzendkrachten worden betrokken dienen te beschikken over het certificaat NEN-4400. De uitzendkrachten dienen te worden beloond volgens de tussen representatieve organisaties gesloten uitzendcao’s. De werkgever is gehouden in de overeenkomst met de uitzendonderneming te bedingen dat de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten worden beloond volgens tussen representatieve organisaties gesloten uitzendcao’s. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de uitzendonderneming zich aan de overeenkomst houdt.
 • 6.6. De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is – voor zover de WagwEU dit toelaat – van toepassing op de ter beschikking gestelde werknemer die in Nederland arbeid verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht.
 • 7.
  • a.In geval van weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden gewerkte, geldt dat de werkgever in afwijking van artikel 7:628 BW het loon niet doorbetaalt. De werkgever kan namens de werknemer een uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.
  • b.Indien de werkgever gebruik maakt van de regeling, zal hij gedurende die periode het dienstverband met de werknemer – ondermeer wegens werkvermindering – tijdens vorst of de gevolgen van vorst niet beëindigen, met uitzondering van beëindiging wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW.
  • c.De werkgever is gehouden aan de betrokken werknemer een aanvulling op de WW-uitkering te betalen tot 100% van het loon alsof er geen sprake is van onwerkbaar weer.
  • d.Het bepaalde in dit artikel geschiedt met in acht neming van de op dat moment geldende wettelijke regeling.