Artikel 5

Werkgelegenheid

 • 1.Cao-partijen bespreken iedere reguliere bijeenkomst de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bedrijfstak.
 • 2.Bij voorgenomen ingrijpende reorganisaties of fusies, surseance van betaling, faillissement en/of sluiting van een onderneming, lid van de werkgeversorganisatie, waarbij 10 of meer werknemers zijn betrokken, worden de vakbonden tijdig door de betrokken onderneming ingelicht zodat er gelegenheid is om van advies te dienen en maatregelen ten behoeve van de betrokken werknemers te treffen.
 • 3.Indien als gevolg van afgesloten contracten werkzaamheden overgaan van de ene naar de andere werkgever en hierdoor mogelijk verlies van werkgelegenheid ontstaat, dan overleggen beide werkgevers over de mogelijkheid van overname of inhuur van werknemers.
 • 4.Indien werkgevers betrokken bij een contractwisseling bij “duurovereenkomsten”, er niet in slagen werkgelegenheidsbehoud te realiseren, worden vakbonden daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld bij het overleg daarover verder betrokken te worden.
 • 5.De bedrijven waarvan uitzendkrachten worden betrokken dienen te beschikken over het certificaat NEN-4400. De uitzendkrachten dienen te worden beloond volgens de tussen representatieve organisaties gesloten uitzendcao’s. De werkgever is gehouden in de overeenkomst met de uitzendonderneming te bedingen dat de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten worden beloond volgens tussen representatieve organisaties gesloten uitzendcao’s. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de uitzendonderneming zich aan de overeenkomst houdt.
 • 6.De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is – voor zover de WagwEU dit toelaat – van toepassing op de ter beschikking gestelde werknemer die in Nederland arbeid verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht.
 • 7.Regeling onwerkbaar weer
  De werkgever is bij weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden gewerkt, gehouden aan de werknemer het vast overeengekomen loon of salaris door te betalen. Deze weersomstandigheden kunnen geen reden zijn voor het geven van ontslag.

 

  • a.Vorst/ijzel/sneeuw
  • – voor het tijdvak lopende van 1 november van enig jaar tot en met 31 maart van het daarop volgend jaar (hierna te noemen: winterseizoen); én
  • – voor zover vanwege of ten gevolge van vorst/ijzel/sneeuw niet wordt gewerkt.
  • b. Overvloedige regenval/andere buitengewone natuurlijke omstandigheden
   De hiernavolgende leden van dit artikel gelden:
  • – voor het tijdvak lopende van 1 januari jaar tot en met 31 december (hierna te noemen: kalenderjaar); én
  • – voor zover vanwege of ten gevolge van overvloedige regenval/andere buitengewone natuurlijke omstandigheid niet wordt gewerkt.
  • c.Vorst/ijzel/sneeuw

a) Als vorst/ijzel/sneeuw dag wordt beschouwd een werkdag in een winterseizoen waarop vanwege vorst/ijzel/sneeuw niet wordt gewerkt en die voldoet aan (minimaal één van) de volgende norm(en):

– Vorst/sneeuw: de gemeten temperatuur is tussen 00:00 uur en 07:00 uur lager geweest dan -3 Celsius.

– IJzel: er is sprake van ijzel volgens de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich bevindt.

b) Voor het vaststellen van een norm onder a. is bepalend de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich bevindt.

c) Het risico van vorst/sneeuw/ijzel moet per werknemer gedurende de eerste 2 vorstdagen in een winterseizoen voor rekening van de werkgever komen.

d) Voor de vorst/ijzel/sneeuw dagen in een winterseizoen boven het aantal van 2 geldt dat de werkgever – in afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet doorbetaalt op vorst/ijzel/sneeuw dagen, zoals genoemd onder a.

e) Voor de vorst/ijzel/sneeuw dagen in een winterseizoen boven het aantal van 2 kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.

d.Overvloedige regelval

a) Als overvloedige regenval wordt beschouwd een werkdag in een kalenderjaar waarop vanwege overvloedige regenval niet wordt gewerkt en die voldoet aan de volgende norm:

– De gemeten regenval is tussen 7:00 uur en 19:00 uur tenminste 300 minuten.

b) Voor het vaststellen van een norm onder a. is bepalend de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich bevindt.

c) Het risico van overvloedige regenval moet per werknemer gedurende de eerste 19 dagen in een kalenderjaar voor rekening van de werkgever komen.

d) Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 19 geldt dat de werkgever – in afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet doorbetaalt op dagen, zoals genoemd onder a.

e) Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 19 kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.

e.Storm

a) Als stormdag wordt beschouwd een werkdag in een kalenderjaar waarop vanwege storm niet wordt gewerkt en die voldoet aan de volgende norm:

– Het KNMI geeft een waarschuwing uit voor code rood.

b) Voor het vaststellen van een norm onder a. is bepalend de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waarin het werkobject, waar de werknemer werkzaam is of zou zijn, zich bevindt.

c) Het risico van storm moet per werknemer gedurende de eerste 2 dagen in een kalenderjaar voor rekening van de werkgever komen.

d) Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 2 geldt dat de werkgever – in afwijking van artikel 7:628 BW en lid 1 van dit artikel – het loon of salaris niet doorbetaalt op dagen, zoals genoemd onder

e) Voor de dagen in een kalenderjaar boven het aantal van 2 kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen.

f.Algemeen

a) Van iedere dag waarop een werknemer door een vorst/ijzel/sneeuw dag of een andere buitengewone natuurlijke omstandigheid de arbeid niet kan worden verricht doet de werkgever conform de uitvoeringsvoorschriften melding bij het UWV middels het daarvoor door het UWV beschikbaar gestelde formulier.

b) Ter zake van een dag die bij het UWV wordt gemeld, geldt dat een werknemer op die gehele dag geen (vervangende) werkzaamheden mag verrichten. Bovendien dient de werknemer indien de melding betrekking heeft op vorst, ijzel, sneeuwval of een andere buitengewone natuurlijke omstandigheid vóór 10:00 uur in de ochtend door zijn werkgever te zijn bericht die dag niet op het werk te hoeven verschijnen dan wel door zijn werkgever daadwerkelijk naar huis te zijn gestuurd.

c) De werkgever is gehouden te voldoen aan alle (uitvoerings)voorschriften die in het kader van onderhavige regeling gelden. Zo dient de werkgever te zorgen dat de melding, indien deze betrekking heeft op vorst, ijzel, sneeuw of een andere buitengewone natuurlijke omstandigheid, vóór 10:00 uur in de ochtend via het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier door het UWV is ontvangen.[1] De overige voorschriften zijn te vinden op de websites van UWV en cao-partijen. Op een correcte naleving hiervan wordt gecontroleerd en bij constatering van oneigenlijk gebruik en/of misbruik zullen sancties volgen.[2]

g.Aanvulling uitkering

De werkgever is gehouden aan de betrokken werknemer een aanvulling op de uitkering te betalen tot 100% van het loon alsof er geen sprake is van onwerkbaar weer.

[1] NB. Dat de melding vóór 10:00 uur in de ochtend door het UWV dient te zijn ontvangen is gebaseerd op artikel 4, tweede lid, van de Regeling onwerkbaar weer. Op basis van deze bepaling dient de temperatuur vóór 10:00 uur in de ochtend te worden gemeten, zodat de werkgever voldoende tijd heeft via het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier de melding te doen.

[2] Bij constatering van oneigenlijk gebruik en/of misbruik geldt de vrijstelling niet of kan de vrijstelling met terugwerkende kracht komen te vervallen tot de aanvang van de betreffende omstandigheid.