Bijlage VII

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd voor kantoorpersoneel

DE ONDERGETEKENDEN:

 • 1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam), gevestigd te (vestigingsplaats), aan de (adres), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur/directrice de heer/mevrouw (naam), hierna te noemen: “werkgever”
  of
  (naam), te deze handelend in zijn hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma “ (naam)”, gevestigd te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever
  of
  (naam), handelend onder de naam “ (naam)”, gevestigd te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever
  of
  (naam), wonende te (plaats), aan de (adres), hierna te noemen: “werkgever”

en

 • 2.(naam), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), wonende te (plaats), aan de (adres),
  hierna te noemen: “werknemer”

hierna tezamen ook te noemen ‘partijen’;

in aanmerking nemende dat:

 • -partijen zijn overeengekomen om met ingang van …………… een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde/bepaalde tijd aan te gaan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 • Artikel 1                              Aanvang en duur (onbepaalde tijd)
  • 1.Werknemer treedt met ingang van ……… bij werkgever in dienst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • 2.De proeftijd bedraagt twee maanden. Gedurende deze periode kan zowel werkgever als werknemer deze overeenkomst op ieder moment opzeggen.
  • 3.Na beëindiging van de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van de gebruikelijke betalingsperiode, door middel van opzegging per aangetekende brief, met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen en een opzegtermijn conform het Burgerlijk Wetboek.
 • Artikel 2                              Aanvang en duur (bepaalde tijd)
  • 1.Werknemer treedt met ingang van ……….. bij werkgever in dienst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ………… weken/maanden/jaar/jaren. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn met ingang van …………. . De werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk één maand voor deze datum of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet.[1]
  • 2.De proeftijd bedraagt een maand / twee maanden[2]. Gedurende deze periode kan zowel werkgever als werknemer deze overeenkomst op ieder moment opzeggen.
  • 3.De arbeidsovereenkomst kan tussentijds door ieder der partijen worden opgezegd tegen de laatste dag van een kalendermaand, door middel van opzegging per aangetekende brief, met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen en een opzegtermijn van één maand.
 • Artikel 3                              Functie
  • 1Werknemer treedt bij werkgever in dienst in de functie van ……………………….. , één en ander in de ruimste zin van het woord.
  • 1 Een functieomschrijving is als bijlage toegevoegd.
   of
   De functieomschrijving luidt: ……………………
   of
   Hetgeen de functie inhoudt is partijen genoegzaam bekend, zodat hiervan geen nadere omschrijving behoeft te worden gegeven.
  • 3.            Werknemer verbindt zich zijn volledige werkkracht ter beschikking te stellen van werkgever en de hem opgedragen werkzaamheden met de grootste ijver en nauwgezetheid te verrichten en de daarbij door of vanwege werkgever gegeven instructies of aanwijzingen nauwkeurig op te volgen en uit te voeren, dat wil zeggen alles te doen wat van een goed werknemer mag worden verlangd.
  • 4.           Werknemer zal de in dit artikel bedoelde werkzaamheden uitvoeren ter plaatse van vestiging van de bedrijfsactiviteiten van werkgever. Werknemer verklaart zich ermee bekend dat de aard van de functie en werkzaamheden met zich mee brengen dat de werkzaamheden ook buiten de genoemde standplaats dienen te worden verricht.
  • 5.            Werknemer rapporteert aan / legt verantwoording af aan ………………………………………
 • Artikel 4                             Collectieve arbeidsovereenkomst
  Op deze arbeidsovereenkomst zijn de huidige en toekomstige bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Orsima van toepassing.
 • Artikel 5                              Arbeids- en bedrijfsregels
 • 1.Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels.
 • 2.Deze regels vormen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
 • Artikel 6                              Werktijd
  • 1.Werknemer wordt geacht tenminste ……. uur per week werkzaam te zijn, verdeeld over ………… dagen.
  • 2.Voor werknemer gelden de volgende werktijden: van maandag t/m vrijdag van ………… met een dagelijkse pauze van ……. uur tot …… uur.
   of
   Ten aanzien van de werktijden geldt, dat deze periodiek, in onderling overleg zullen worden afgesproken.
  • 3.Overwerk wordt vergoed tegen een toeslag van ….% (bruto) per gewerkt uur.
   of
   Het door werknemer te verrichten overwerk is inherent aan de functie van werknemer. Een vergoeding voor het verrichten van overwerk wordt geacht in het bruto maandsalaris te zijn inbegrepen.
 • Artikel 7                              Salaris en overige emolumenten
 • 1.Het brutosalaris van werknemer op basis van een arbeidsduur van .. uur per week bedraagt € …………. per maand/ vier weken, exclusief vakantietoeslag.
 • 2.Werknemer heeft recht op vakantietoeslag en vakantiedagen overeenkomstig het bepaalde in de cao Orsima.
 • 3Werknemer neemt deel aan de Pensioenregeling Orsima.
 • Artikel 8                             Verbod op nevenwerkzaamheden (optie)
  Werknemer verricht tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen betaalde of onbetaalde (neven-)werkzaamheden voor zichzelf of voor derden, welke schadelijk of concurrerend (kunnen) zijn met de belangen van werkgever.
 • Artikel 9                              Geheimhoudingsplicht (optie)
  Werknemer is tijdens de duur en na het beëindigen van deze arbeidsovereenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat hem omtrent de onderneming van zowel werkgever en de hieraan gelieerde ondernemingen als van handelsrelaties/cliënten op welke wijze dan ook bekend is geworden en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden onder meer aangemerkt alle know-how gegevens, documenten, ontwerpen of aantekeningen, die niet ter openbare kennis zijn gebracht. Aanwending van dergelijke bijzonderheden en gegevens voor eigen gebruik is evenmin toegestaan.
 • Artikel 10                           Verplichting tot inlevering bedrijfseigendommen (optie)
  Alle materialen, zoals gereedschappen, schrijfgerei, die aan de werknemer door het bedrijf ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is verboden deze materialen voor privé gebruik aan te wenden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de werkgever. Alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die via het bedrijf zijn verkregen, zijn en blijven eigendom van het bedrijf. Het is verboden deze bescheiden mee naar huis te nemen, te vermenigvuldigen of aan derden te geven, een en ander voor zover de werkzaamheden dit niet noodzakelijk maken.

Alle eigendommen van het bedrijf dienen ongevraagd bij het eindigen van de dienstbe­trekking of zoveel eerder als dat door de werkgever wordt verlangd, onmiddellijk aan de werkgever ter beschikking worden gesteld.

 • Artikel 11                            Boetebeding (optie)
  Indien werknemer in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 7 en/of 8 en/of 9 van deze overeenkomst handelt, zal een boete worden opgelegd. Binnen een week zal aan de werknemer geen hoger bedrag worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een halve dag. De boete komt ten goede aan het sociaal fonds of de personeelsvereniging bij de werkgever of bij gebreke daarvan aan het Sociaal Fonds als bedoeld in de cao Orsima.
 • Artikel 12                            Informatieplicht
  Bij de indiensttreding is werknemer gehouden werkgever mededeling te doen omtrent werknemer bekend zijnde psychische of fysieke gesteldheden voor zover deze in de weg staan aan de uitoefening van zijn werkzaamheden.
 • Artikel 13                           Overige bepalingen
  • 1.Wijzigingen van en aanvullingen op deze arbeidsovereenkomst kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, welke aan deze arbeidsovereenkomst wordt gehecht en wordt geacht hiervan een onlosmakelijk deel te vormen.
  • 2.Nietigheid van een of meer bepalingen van deze arbeidsovereenkomst leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van deze arbeidsovereenkomst. Partijen verplichten zich ter zake van bepalingen waarvan één der partijen de nietigheid heeft ingeroepen, terstond met elkaar in overleg te treden.
  • 3.Middels ondertekening van deze arbeidsovereenkomst komen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de van toepassing zijnde voorwaarden te vervallen.

 

Aldus overeengekomen en in ….voud opgemaakt en ondertekend te ………… op ………… 20..

 

Voor akkoord:                                                                            Voor akkoord:

Werkgever:                                                                                Werknemer:

 

 

……………………………………                                    …………………………………… 

(naam vertegenwoordiger bedrijf)                             (naam werknemer)