Artikel 4

Verplichtingen cao-partijen

Cao-partijen en hun leden zijn gehouden de bepalingen van deze cao in acht te nemen.

Cao-partijen behouden zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in deze cao overeen te komen, tenzij dwingende wettelijke regels van overheids- of andere instanties de wijzigingen niet toestaan. De door cao-partijen goedgekeurde tussentijdse wijzigingen zullen aan deze cao worden gehecht.

In geval van reorganisatie bij de werkgeversorganisatie of één van de vakbonden keuren cao-partijen bij voorbaat goed en staan tegenover elkaar ervoor in, dat haar wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende, zullen mogen en moeten worden opgenomen door de organisatie, welke daartoe door enige partij schriftelijk aan de wederpartij zal zijn aangewezen.