Artikel 12

Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk

 • 1. Overwerk
  • a.Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot en met vrijdag boven 8 uur per dag.
  • b.Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over ieder volgend overwerkuur 50%.
  • c.Over ieder overwerkuur verricht voor 07.00 uur en na 20.00 uur wordt 50% extra betaald boven het uurloon/basisloon.
 • 2. Tijd-voor-tijdregeling
  • a.de vergoeding voor het verrichten van overwerk geschiedt in een toeslagdeel en een tijdsdeel.
  • b.het toeslagdeel wordt altijd in geld uitbetaald; het tijdsdeel wordt vergoed overeenkomstig lid c. van dit lid.
  • c.Het tijdsdeel bestaat uit de helft van het aantal overuren met een maximum van 10 overuren per week. Het totale tijdsdeel per kalenderjaar bedraagt 40 uur. De werkgever bepaalt het moment waarop het tijdsdeel wordt opgenomen, met dien verstande dat deze bestaat uit blokken van minimaal 2 uur. Aan het eind van de maand december wordt het overschot van het tijdsdeel in geld vergoed of kan worden aangewend voor kortdurend zorgverlof. Bij het aanwenden van atv overeenkomstig artikel 8 lid 2 en het tijdsdeel geldt dat per functiegroep eerst de atv wordt opgenomen.
 • 3.Slaapurenregeling (zie bijlage VIII voor voorbeelden)
  Indien overwerk aanvangt vóór of op middernacht en doorgaat tot na middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of die dag een zon- of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan na 11 uur na het beëindigen van het overwerk te worden hervat. Voorzover deze uren geheel of ten dele vallen tussen 07.00 en 20.00 uur op normale werkdagen en zaterdag worden zij tot maximaal 10 uur na het beëindigen van het overwerk als gewerkte uren vergoed.
 • 4.Onregelmatig werk
  De vergoeding voor onregelmatig werk heeft plaats overeenkomstig bijlage I bij deze overeenkomst.
 • 5.Samenloop vergoedingen
  De vergoedingen overeenkomstig de leden 1 en 4 worden niet gelijktijdig over dezelfde uren toegepast.
 • 6.Maaltijdregeling
  Indien de reguliere arbeidstijd met meer dan 2,5 uur wordt overschreden en de werktijd eindigt na 19.00 uur verstrekt de werkgever aan de werknemer een warme maaltijd. Indien de werkgever de warme maaltijd niet zelf kan verstrekken, dan wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld zelf voor een warme maaltijd te zorgen. De werkgever vergoedt de warme maaltijd onder overlegging van de nota tot een maximum bedrag van € 16,17 netto. Dit bedrag wordt iedere twee jaar aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 4.
  Werknemers, welke zijn besteld, doch niet tewerkgesteld, zullen daarvoor de volgende vergoeding ontvangen:
 • 7.Besteld, doch niet tewerkgesteld
  Werknemers, welke zijn besteld, doch niet tewerkgesteld, zullen daarvoor de volgende vergoeding ontvangen:

  • a.Binnen de normale arbeidstijd: 2 uurlonen;
  • b.Buiten de onder a bedoelde tijdsgrenzen: 2 uurlonen plus 50% toeslag is 3 uurlonen;
  • c.Op zondagen en de in artikel 14 genoemde feestdagen: 2 uurlonen, plus 100% toeslag is 4 uurlonen;
  • d.Het bestellen zal zo mogelijk alleen tijdens arbeidstijd gebeuren. In ieder geval op vrijdag vóór 16 uur. Indien een werknemer ’s avonds thuis wordt medegedeeld dat hij op zaterdag waarvoor hij besteld is, niet behoeft te komen, krijgt hij een vergoeding genoemd onder besteld doch niet te werk gesteld.
 • 8.Extra opkomsten
  Niet aan het werk aansluitende opkomsten worden met minimaal 4 uren vergoed.