Artikel 33

Veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden, drank- en drugsgebruik en relatie met de opdrachtgever

  • 1.De werkgever treft voor de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De werkgever stelt hiertoe met inachtneming van de geldende arbocatalogus een beleid op. Onderdeel van dit beleid kan een zero tolerancebeleid zijn voor drank- en drugsgebruik.
  • 2.Onderdelen van het in lid 1 genoemde beleid zijn in ieder geval het verstrekken van alle informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, het ter beschikking stellen van alle vereiste beschermingsmiddelen en de controle van het gebruik van deze beschermingsmiddelen.
  • 3.De werknemer leeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden alle wettelijke voorschriften en het door de werkgever gevoerde beleid na, draagt steeds de voorgeschreven beschermingsmiddelen en brengt de relatie met de opdrachtgever niet in gevaar. Indien de werknemer hierbij in gebreke blijft, wordt de werknemer geacht de bedongen arbeid niet te willen verrichten en kan de werkgever alle wettelijke maatregelen nemen.
  • 4.Indien de werkgever in gebreke blijft om de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde informatie en de vereiste beschermingsmiddelen te verstrekken, is de werknemer niet verplicht om de bedongen arbeid te verrichten.