Artikel 22

Uitkering op basis van resultaten

 • 1.De werknemer ontvangt een winstuitkering voorzover de winst voor belasting uitgaat boven 2% van de bruto omzet.
 • 2.De werknemer dient in het jaar waarover de uitkering wordt gedaan tenminste 15 werkdagen onafgebroken in dienst te zijn.
 • 3.De winstuitkering geldt voor iedere gewerkte dag met een maximum van de arbeidstijd als bedoeld in artikel 7., met uitzondering van de dagen als bedoeld in artikel 14. De winstuitkering wordt ook gedaan over de verletdagen ontstaan door bedrijfsongevallen tijdens het verrichten van arbeid (met uitsluiting van reistijden) in opdracht van de werkgever. Onder gewerkte dag wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan iedere dag waarop daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht. Onder gewerkte dag wordt niet begrepen een vakantiedag of een atv-dag. Onder gewerkte dag wordt evenmin begrepen een ziektedag met uitzondering van ziektedagen ontstaan door bedrijfsongevallen tijdens het verrichten van arbeid.
 • 4.De winstuitkering bedraagt 2% over het basisloon van de dagen als genoemd in lid 3.
 • 5.Indien de arbeidsovereenkomst eindigt om redenen als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 sub c, d, g. en j. BW, bij het niet in acht nemen van de voorgeschreven opzegtermijn of bij ontslag op eigen verzoek binnen drie maanden na de datum van indiensttreding vervalt de aanspraak op de winstuitkering.
 • 6.
  • a.De uitkering wordt gedaan in januari van het opvolgende kalenderjaar. Indien in januari geen duidelijkheid bestaat over de mogelijkheid tot uitbetaling, dient er uiterlijk 1 juli daaropvolgend duidelijkheid te worden gegeven.
  • b.Indien niet tot uitbetaling wordt overgegaan, doet de werkgever hiervan onderbouwd met cijfers mededeling aan de werknemers en aan cao partijen.
  • c.De accountant van cao partijen beoordeelt op basis van de overgelegde cijfers of inderdaad niet tot uitbetaling kan worden overgegaan.
 • 7.Indien de onderneming van de werkgever deel uitmaakt van een concern, wordt voor de vraag of tot winstuitkering kan worden overgegaan uitsluitend gekeken naar het resultaat van de onderneming(en) waarop de cao van toepassing is (zijn).