Artikel 25

Reisuren

 • Zie bijlage IX voor voorbeelden
 • 1.Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de vergoeding van reisuren binnen de Benelux en zegt dus niets over de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en werk-werkverkeer.
 • 2.Als reisuren worden beschouwd de uren die de werknemer direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst reist van de operationele vestigingsplaats van de werkgever naar het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht of vice versa indien en voor zover dit geschiedt met een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel. Reisuren worden niet beschouwd als arbeidstijd. De operationele vestigingsplaats van de werkgever is de verzamelplaats voor twee of meer werknemers vanwaar zij onder de invloedsfeer van de werkgever gezamenlijk reizen naar het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 • 3.De reisuren van de chauffeur van rijdend materieel zoals vacuümwagens worden vergoed tegen loon op basis van de feitelijke reistijd. Dit betekent, indien aan de orde, onder toepassing van artikel 12 leden 1, 3 en 6.
 • 4.In de overige gevallen geldt het volgende;
  • 4.1.aHet aantal reisuren voor de werknemer die het voertuig, zoals bedoeld in artikel 25 lid 2, bestuurt wordt vastgesteld op basis van onderstaande tabel.
Aantal kilometers enkele reis
tot en met 60 kilometer 1 minuut per kilometer
vanaf 61 kilometer 45 seconden per kilometer
 • 4.1.bVoor de overige gevallen alsmede voor de werknemers anderen dan bedoeld onder 4.1.A wordt het aantal reisuren vastgesteld op basis van onderstaande tabel:
Aantal kilometers enkele reis
tot en met 60 kilometer 40 seconden per kilometer
vanaf 61 kilometer 30 seconden per kilometer
 • De bepaling van de afstand in kilometers geschiedt aan de hand van door de ANWB ge­hanteerde tabellen.
  • 4.2.Reisuren worden vergoed overeenkomstig het basisuurloon.
  • 4.3.Reisuren tellen niet mee voor de toepassing van artikel 12 leden 1, 3 en 6.
 • 5.Indien de werknemer rechtstreeks reist tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht gelden de volgende regels:
  • a.Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht korter is dan de afstand tussen de operationele vestigingsplaats van de werkgever en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht, dan geldt voor de toepassing van dit artikel deze kortere afstand en worden geen reisuren toegekend.
  • b.Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht langer is dan de afstand tussen de operationele vestigingsplaats van de werkgever en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht, dan geldt voor de toepassing van dit artikel als afstand het verschil in kilometers tussen enerzijds de feitelijke woonplaats van de werknemer en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en anderzijds de vestigingsplaats van de werkgever en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht.