Artikel 35

Financiering activiteiten op sectorniveau

  • 1.Er is een O&O-fonds Orsima waaruit activiteiten op sectorniveau worden bekostigd.
  • 2.De statuten en reglementen van dit fonds maken onverbrekelijk deel uit van deze cao.
  • 3a.De werkgever is vanaf 1 januari 2021 een bijdrage voor O&O-fonds verschuldigd van 1,04% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
  • 3b.Met ingang van 1 januari 2021 is de werknemer als zijn aandeel in de in sub a genoemde bijdrage aan O&O-fonds Orsima een bijdrage verschuldigd van 0,36% over zijn vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. De werkgever houdt daartoe deze bijdrage in op het loon van de werknemer.
  • 4a.Voor sectoractiviteiten die niet uit het O&O-fonds Orsima kunnen worden bekostigd, kan een beroep gedaan worden op het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima. De premie wordt betaald door leden van de werkgeversorganisatie partij bij deze cao. De bijdrage bedraagt 0,1% per jaar van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaatloonsom.
  • 5.De fondsen worden beheerd door cao-partijen.