Artikel 1

Definities

 • 1. Basis(uur)loon: het bruto(uur)loon dat werknemer ontvangt exclusief toeslagen of andere vergoedingen
 • 2. Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst Orsima
 • 3. Cao-partijen: de werkgeversvereniging en de vakbonden gezamenlijk
 • 4. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei (eerstvolgende in 2025)
 • 5. Werkgever: onder de werkgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden als omschreven in artikel 2.
 • 6. Werknemer: onder werknemer wordt verstaan:
  • a. de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever en werkzaam is in een van de functies genoemd in bijlage II (productiepersoneel).
  • b. de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever en werkzaam is in een andere functie dan genoemd in bijlage II. Op deze werknemer zijn niet van toepassing de artikelen 7 leden 2 en 3 voor zover relevant in relatie tot artikel 12, alsmede de artikelen 8, 9, 10, 11 leden 1 en 2 en leden 5 tot en met 8, 12, 13, 24 tot en met 31 en 37 (kantoor/stafpersoneel).

  De natuurlijke persoon die jonger is dan 18 jaar mag niet te werk worden gesteld, met uitzondering van de persoon die in opleiding is voor een technische functie in het bedrijf.
  NB: De in bijlage II genoemde functies zijn referentiefuncties; dit zijn voorbeeldfuncties gebaseerd op in de sector voorkomende functies.