Artikel 39

Asbestsanering

In aanvulling op en in afwijking van het overigens bepaalde in deze cao, is voor de bedrijven die zich uitsluitend met asbestsaneringswerkzaamheden bezig houden, het hieronder onder A en B van toepassing.

 • A.Segmentsarbeidsvoorwaarden
 • 1.Voor de toepassing van de asbesttoeslag als bedoeld in artikel 29 geldt dat de betreffende bedrijven kunnen kiezen uit de volgende toepassingsmogelijkheden:
  • - onverkorte toepassing van artikel 29;
  • - een vertaling van deze toeslag in een gemiddelde over alle gewerkte uren in een vaste periodieke vorm (per dag, week, loonperiode); deze vertaling dient te zijn overeengekomen met het betreffende personeel en dient jaarlijks ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Vaste Kommissie.
 • 2.In afwijking van de bepalingen artikel 20 geldt het volgende:
  • a.Bij het begin van het kalenderjaar kan de werkgever (collectief) 2 vrije dagen meer vaststellen dan bedoeld in artikel 20 lid 4.
  • b.Afhankelijk per vestiging kan de werkgever besluiten tot een bedrijfssluiting met een periode van 10 werkdagen overeenkomend met de regionale spreidingsregeling. In regio’s waar gebruikelijk carnaval gevierd wordt kan ook 2 dagen in die periode tot een bedrijfssluiting worden besloten.
 • 3.Er geldt voor de werknemer een concurrentiebeding in een straal van 25 km rond de vestigingsplaats gedurende 1 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • B.Overgangsbepalingen
  De volgende bepalingen gelden om de ingroei in de cao te faciliteren. Deze gelden voor een maximum termijn van 3 jaar. In deze periode wordt door werkgever een overeenkomst getroffen met de Vaste Kommissie over de ingroeistappen. In uitzonderingsgevallen kan de Vaste Kommissie, op verzoek van een werkgever, de termijn tot maximaal 5 jaar verlengen en/of meerdere uitzonderingen aan de overgangsbepalingen toevoegen.
 • 1.In afwijking van artikel 8 c.q. invulling van artikel 8 lid 6 geldt een gemiddelde werkweek van 38 uur.
 • 2.
  • a.In afwijking van artikel 12 lid 1 geldt tussen 18.00 en 06.00 uur een overwerktoeslag van 30% en.
  • b.Op zondagen geldt een toeslag van 75%.
 • 3.arbeidsongeschiktheid
  • a.in afwijking van artikel. 18 lid 3 geldt het volgende:
   • -de werknemer ontvangt gedurende het eerste half jaar 100% van het basisloon.
   • -90% voor de 2e helft van het 1e jaar.
   • -Gedurende het 2e jaar van arbeidsongeschiktheid 70%.
  • b.in afwijking van artikel 18 lid 4 geldt een maximum van 4 wachtdagen per kalenderjaar. In geval van een
   bedrijfsongeval geldt geen wachtdag.
 • 4.reiskosten: in afwijking van art. 24 lid 1 geldt de forfaitaire vergoeding per kilometer, onder aftrek van de eerst 10 kilometer enkele reis per dag.
 • 5.Pensioen: het bedrijf overlegt met de Vaste Kommissie over de termijn waarbinnen aan de pensioenregeling wordt deelgenomen.