1.10 Meewerkend voorman (Cleaning)

context

De werkzaamheden van de meewerkend voorman bestaan uit het uitvoeren van diverse (reinigings)­opdrachten, op locatie bi de opdrachtgever, in onder andere tanks en opslagruimten, in fabrieken en op buitenterreinen. Vaste stoffen en vloeistoffen worden losgemaakt, verzameld en verwijderd. De functionaris verricht reinigingswerkzaamheden en is daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine projecten of voor een onderdeel van een groter project binnen de door de leidinggevende gemaakte afspraken met de klant. Hiertoe kan de functionaris vakinhoudelijke aanwijzingen geven aan twee tot vier collega’s. De projectleider/uitvoerder is niet altijd fysiek aanwezig.

organisatie

Ressorteert onder  : projectleider/uitvoerder.

Geeft leiding aan    : toegewezen medewerkers (vaktechnisch) (2 – 4).

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

B.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

C.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

D.    Verantwoord functioneren.

–   duidelijkheid afstemming met toegewezen medewerkers;

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   aantal stagnaties in de uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   juiste naleving veiligheidsrichtlijnen;

–   volledigheid en duidelijkheid uitleg aan (allround) cleaner.

–   duidelijkheid afstemming taken;

–   kwaliteit en snelheid van uitvoering;

–   zorgvuldigheid van handelen;

–   resultaat conform afspraken.

 

–   wijze waarop de werkplek wordt achter­gelaten;

–   veilig ontmantelde containment;

–   zorgvuldig gebruik van hulpmiddelen;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten;

–   klanttevredenheid.

 

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen

en richtlijnen worden nageleefd;

–   signalering overschrijding normen;

–   tijdige melding aan technische dienst van benodigd onderhoud/storingen.

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden:

–   afstemmen van opdrachten met de leidinggevende, verkrijgen van inzicht in gemaakte afspraken en randvoorwaarden;

–   binnen de kaders van de opdracht bepalen van te gebruiken materieel en materialen en zorg dragen voor de beschikbaarheid hiervan;

–   geven van uitleg en/of aanwijzingen over de werkzaamheden aan toegewezen medewerkers;

–   zorg dragen voor de beschikbaarheid van benodigde documenten als vergunningen, etc.;

–   afstemmen van de werkzaamheden met de klant;

–   voorbereiden van de uitvoering van asbest-verwijderingsopdrachten (met name bouw van containment) conform aanwijzingen van een gecertificeerd toezichthouder;

–   in bedrijf stellen van de mobiele luchtvoorziening indien vereist.

B. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   overleggen met de projectleider/uitvoerder, aannemen en eventueel doorspelen van (aanvullende) verzoeken van de klant, overleggen met de klant over eenvoudige verzoeken en aandachtspunten in de uitvoering van de werkzaamheden;

–   geven van instructies aan de toegewezen medewerkers en toezicht houden op veiligheid, kwaliteit en van de werkzaamheden en productiviteit;

–   toezicht houden op eventuele omstanders in verband met veiligheid;

–   (laten) uitvoeren van diverse reinigingstaken zoals het lossteken/losslaan van harde veront­reinigingen in bijvoorbeeld ketels of tanks, gebruikmakend van hulpmiddelen conform de voor­geschreven werkinstructies;

–   fungeren als mangat-wacht voor collega, hierbij bewaken van en ingrijpen bij storingen in de luchttoevoer, bewaken van de juiste werking van de mobiele luchtvoorziening;

–   (laten) verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen, slopen van asbest-bevattende materialen.

C.  Afronden van werkzaamheden:

–   controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, (laten) opruimen van de werkplek en invullen van benodigde documenten/logboek;

–   in goede staat houden van de gebruikte hulpmiddelen, toezien op een juist gebruik en onderhoud door de medewerkers;

–   (laten) opruimen van de werkplek;

–   indien van toepassing afronden van de opdracht met de klant.

D. Verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en de te reinigen locatie op veiligheid (werkvergunning/TRA);

–   controleren van de technische staat van de installatie en hulpmiddelen, opmerken van storingen en benodigd onderhoud en melden aan de technische dienst;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructies en bewaken van opvolging door de medewerkers.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden;

–   staand werken;

–   hinder van vuil bij reinigingswerkzaamheden, onderhoud en schoonmaken van installaties;

–   hinder van lawaai van werkende installatie en van werken in open lucht onder alle weers­omstandigheden (voor zover niet door persoonlijke beschermingsmiddelen afgeschermd);

–   kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

 

functioneringsvereisten

–   VCA VOL.

–   Kennis van adembescherming.

–   Certificaat van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet of discipline van vergelijkbaar niveau.

–   Veilig werken als buitenwacht (mangatwacht).

–   Verplaatsen van lasten.

competenties

Begeleiden:

–   zorgt voor veiligheid-, Arbo- en milieu-instructies en voert het bedrijfsbeleid uit;

–   geeft heldere inhoudelijke instructies/aanwijzingen aan collega’s;

–   verdeelt het werk goed over de mensen.

Samenwerken en overleggen:

–   neemt initiatief om samenwerking met en tussen medewerkers te stimuleren en te optimaliseren;

–   bevordert adequaat overleg en afstemming tussen alle betrokkenen;

–   bewaakt de sfeer.

Ethisch en integer handelen:

–   reageert alert op conflicten t.a.v. sociale normen en waarden;

–   zorgt dat overtredingen m.b.t. omgeving en milieu voorkomen worden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

 

Materialen en middelen inzetten:

–   overziet aard en omvang van standaard werk en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen en middelen daarvoor zijn;

–   geeft juiste instructies, draagt zorg voor juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen.

Kwaliteit leveren:

–   werkt binnen de tijdsplanning volgens de afgesproken normen;

–   controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen.

Omgaan met verandering en aanpassen:

–   benut nieuwe ideeën voor het werk en het bedrijf;

–   redt zichzelf daardoor in nieuwe situaties;

–   past zich zakelijk gezien snel aan aan nieuwe mensen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   neemt maatregelen om te zorgen dat de medewerkers volgens geldende instructies en procedures werken, waarbij gelet wordt op naleving van veiligheidsvoorschriften en andere regels.