6.12 Deskundig toezichthouder asbestverwijdering III

context

De functie komt voor bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf waar alle voorkomende asbestopdrachten en -projecten (m.b.t. diverse bouwwerken, asbestsoorten, risicoklassen, sanerings­methodes, etc.) worden uitgevoerd, conform de wettelijke normen en richtlijnen (SC-530 certificering). Deze bedrijven kenmerken zich door de gespecialiseerde omgeving waar de te hanteren procedures en technieken gedetailleerd zijn omschreven en het werk in routines en standaarden wordt uitgevoerd. De deskundig toezichthouder asbestverwijdering III (DTA-III) is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende asbestsaneringswerkzaamheden, hetgeen met name gericht is op het invulling geven aan de inrichting van de werk-zone/containment, de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen (medewerkers, opdrachtgever, bewoners, arbeidsinspectie, etc.). Het betreft projecten van alle risicoklassen en soorten asbest, met een lange doorlooptijd en hoog afbreukrisico, verdeeld over meerdere containments en verschillende  locaties (binnen de opdracht) waarbij sprake is van alle risicoklassen en soorten asbest waarbij de (wijze van) werkuitvoering en werkschema’s deels vast staan. De DTA stuurt de deskundig asbestverwijderaars (DAV’s) aan, die met (handmatige) saneringswerkzaamheden zijn belast. De DTA is fysiek aanwezig op locatie bij de opdrachtgever. Indien de functiehouder werkzaam is binnen de containment draagt hij/zij de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare overall, overdrukmasker, handschoenen, etc.) ter bescherming tegen asbestbesmetting.

organisatie

Ressorteert onder  :   bedrijfsleider (hiërarchisch).

Geeft leiding aan    :   ca. 2 – 6 deskundig asbestverwijderaars (vaktechnisch).

 

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

B.    Aansturen van uitvoering werkzaamheden.

 

 

 

 

 

C.    Toezien op verantwoord functioneren.

 

 

 

 

D.   Rapportage en verantwoording

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   uitvoerbaarheid van werkplan;

–   aantal stagnaties in uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding;

–   volledigheid en duidelijkheid uitleg/

aanwijzingen DAV’s

 

–   kwaliteit van uitvoering (in termen van veilig­heid, zorgvuldigheid, conform planning);

–   resultaat conform afspraken;

–   veilig en juist ontmantelde containment;

–   wijze waarop werkomgeving wordt achter­gelaten;

–   tijdige signalering en oplossing van afwijkingen;

–   informatievoorziening richting betrokkenen.

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   (toezicht op) juist gebruik van PBM’s;

–   (technische) staat van materieel;

–   status van certificering.

–   beschikbaarheid en volledigheid van

(dag-) rapportages en documenten.

kerntaken

 

A. Voorbereiden van werkzaamheden:

–   afstemmen van saneringsopdrachten en/of -projecten met de leidinggevende, verkrijgen van inzicht in gemaakte afspraken en randvoorwaarden;

–   uitwerken van een werkplan binnen vaste kaders, hiertoe inventariseren van gegevens omtrent gebouw/object en werkgebied (inventarisatierapport, waarneming situatie ter plekke), beschrijven van uit te voeren werkzaamheden en te hanteren methode/werkwijze conform veiligheidsvoor­schriften (e.e.a. in samenwerking met intern betrokkenen);

–   plannen en voorbereiden van werkzaamheden (m.n. bouw/inrichting van containment), hiertoe bepalen van te gebruiken materieel, zorg dragen voor beschikbaarheid van materieel en benodigde documenten (o.a. vergunningen);

–   afstemmen van de werkzaamheden met de opdrachtgever.

B. Aansturen van uitvoering werkzaamheden:

–   geven van uitleg en/of instructies aan DAV’s over werkzaamheden, bijzonderheden, risico’s e.d. en toezicht houden op veiligheid, kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden (conform procedures), aanspreken DAV’s op werkwijze en verantwoord functioneren;

–   optreden als eerste aanspreekpunt voor externe partijen (opdrachtgever, bewoners, instellingen), bespreken van voortgang tijdens bouw- of voortgangsvergaderingen, maken van operationele afspraken over aanpassing werkschema, bespreken van onvolkomenheden/klachten, etc.;

–   (laten) opbouwen van containment, hiertoe o.m. plaatsen van onderdruk- en afzuigapparatuur, testen van luchtdichtheid binnen containment;

–   toezicht houden op eventuele omstanders in verband met veiligheid;

–   (laten) verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen, slopen van asbest-bevattende materialen;

–   controleren van uitgevoerde sanerings- en reinigingswerkzaamheden, zowel tijdens werkzaam­heden als bij vrijgavemeting;

–   toezien op het opruimen van de werk-zone, het ontmantelen van de containment en het uitvoeren van dagelijks onderhoud;

–   nemen van maatregelen in geval van afwijkingen/gebreken en/of calamiteiten, bijsturen van DAV’s hieromtrent, escaleren/communiceren richting leidinggevende en (indien van toepassing) opdrachtgever/ bewoners.

C. Toezien op verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en opvolgen bedrijfs- en veiligheids­voorschriften en werkinstructies, toezien op/bewaken van opvolging door DAV’s;

–   controleren van (technische) staat van materieel, signaleren van benodigd onderhoud en laten keuren van materieel;

–   toezien op het in orde zijn van eigen (persoonsgebonden-)certificering, maar ook van binnen opdracht/project werkzame DAV’s.

D. Rapportage en verantwoording:

–   vastleggen van werkzaamheden, aanwezigen binnen werk-zone, bijzonderheden/afwijkingen en andere registraties in (dag-)rapportage van het asbestwerkplan;

–  invullen van benodigde documenten (o.a. opleveringsverklaring) en afronden van

opdracht/project met opdrachtgever.

 

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het opbouwen van containment en verwijderen van materialen;

–   soms werken in gedwongen houding (beperkte bewegingsruimte, gebukt/gebogen) tijdens het uitvoeren van controles en/of aanwezigheid in de containment;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare kleding, dragen ademhalingsmasker) bij werkzaamheden in containment en/of in een openlucht situatie;

–   minieme kans op letsel door inademen van asbestvezels of emissies hiervan (geminimaliseerd door dragen PBM’s) en kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

 

functioneringsvereisten

 

–   VCA vol.

–   Certificaat Deskundig Toezichthouder Asbest (SC-510);

–   Certificaat Bedrijfshulpverlener.