Deskundig toezichthouder asbestverwijdering I

context

De functie komt voor bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf waar alle voorkomende asbestopdrachten en -projecten (m.b.t. diverse bouwwerken, asbestsoorten, risicoklassen, sanerings­methodes, etc.) worden uitgevoerd, conform de wettelijke normen en richtlijnen (SC-530 certificering).

Deze bedrijven kenmerken zich door de gespecialiseerde omgeving waar de te hanteren procedures en technieken gedetailleerd zijn omschreven en het werk in routines en standaarden wordt uitgevoerd.

De deskundig toezichthouder asbestverwijdering I (DTA-I) is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende asbestsaneringswerkzaamheden, hetgeen met name gericht is op het invulling geven aan de inrichting van de werk-zone/containment, de te hanteren werkwijzen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokkenen (medewerkers, opdrachtgever, bewoners, arbeidsinspectie, etc.). De projecten/opdrachten betreffen alle risicoklassen en soorten asbest, bestaande uit één containment en waarbij de (wijze van) werkuitvoering vast staat. De DTA stuurt de deskundig asbestverwijderaars (DAV’s) aan, die met (handmatige) saneringswerkzaamheden zijn belast. De DTA is fysiek aanwezig op locatie bij de opdrachtgever. Indien de functiehouder werkzaam is binnen de containment draagt hij/zij de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare overall, overdrukmasker, handschoenen, etc.) ter bescherming tegen asbestbesmetting.

organisatie

Ressorteert onder  :   bedrijfsleider (hiërarchisch).

Geeft leiding aan    :   ca. 1 – 3 deskundig asbestverwijderaars (vaktechnisch).

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A. Voorbereiden van werkzaamheden mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd
uitvoerbaarheid van werkplan
aantal stagnaties in uitvoering als gevolg van onjuiste voorbereiding
volledigheid en duidelijkheid uitleg
aanwijzingen DAV’s
B. Aansturen van uitvoering werkzaamheden kwaliteit van uitvoering (in termen van veilig­heid, zorgvuldigheid, conform planning)
resultaat conform afspraken
veilig en juist ontmantelde containment
wijze waarop werkomgeving wordt achter­gelaten
tijdige signalering en oplossing van afwijkingen
informatievoorziening richting betrokkenen
C. Toezicht op verantwoord functioneren. mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd
(toezicht op) juist gebruik van PBM’s
(technische) staat van materieel
status van certificering

kerntaken

A. Voorbereiden van werkzaamheden:

–   afstemmen van saneringsopdrachten en/of -projecten met de leidinggevende, verkrijgen van inzicht in gemaakte afspraken en randvoorwaarden;

–   beoordelen standaard werkplan in aansluiting op informatie over gebouw/object en werkgebied (inventarisatierapport, waarneming situatie ter plekke), waar nodig afstemmen met leidinggevende en concretiseren van uit te voeren werkzaamheden en te hanteren methode/werkwijze conform veiligheidsvoorschriften (e.e.a. in samenwerking met intern betrokkenen);

–   plannen en voorbereiden van werkzaamheden (m.n. bouw/inrichting van containment), zorg dragen voor beschikbaarheid van materieel en benodigde documenten (o.a. vergunningen);

–   afstemmen van de werkzaamheden met de opdrachtgever.

B. Aansturen van uitvoering werkzaamheden:

–   geven van uitleg en/of instructies aan DAV’s over werkzaamheden, bijzonderheden, risico’s e.d. en toezicht houden op veiligheid, kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden (conform procedures);

–   (laten) opbouwen van containment, hiertoe o.m. plaatsen van onderdruk- en afzuigapparatuur, testen van luchtdichtheid binnen containment;

–   toezicht houden op eventuele omstanders in verband met veiligheid;

–   (laten) verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen, slopen van asbest-bevattende materialen;

–   controleren van uitgevoerde sanerings- en reinigingswerkzaamheden, zowel tijdens werkzaam­heden als bij vrijgavemeting;

–   toezien op het opruimen van de werk-zone, het ontmantelen van de containment en het uitvoeren van dagelijks onderhoud;

–   escaleren naar leidinggevende in geval van afwijkingen/gebreken en/of calamiteiten, bijsturen van DAV’s hieromtrent, (indien van toepassing) communiceren richting opdrachtgever/bewoners.

C. Toezien op verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en opvolgen bedrijfs- en veiligheids­voorschriften en werkinstructies, toezien op/bewaken van opvolging door DAV’s;

–   controleren van (technische) staat van materieel, signaleren van benodigd onderhoud en laten keuren van materieel;

–   toezien op het in orde zijn van eigen (persoonsgebonden-)certificering, maar ook van binnen opdracht/project werkzame DAV’s.

D. Rapportage en verantwoording:

–   vastleggen van werkzaamheden, aanwezigen binnen werk-zone, bijzonderheden/afwijkingen en andere registraties in (dag-)rapportage van het asbestwerkplan;

–  invullen van benodigde documenten (o.a. opleveringsverklaring) en afronden van

opdracht/project met opdrachtgever. 

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het opbouwen van containment en verwijderen van materialen;

–   soms werken in gedwongen houding (beperkte bewegingsruimte, gebukt/gebogen) tijdens het uitvoeren van controles en/of aanwezigheid in de containment;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare kleding, dragen ademhalingsmasker) bij werkzaamheden in containment en/of in een openlucht situatie;

–   minieme kans op letsel door inademen van asbestvezels of emissies hiervan (geminimaliseerd door dragen PBM’s) en kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

 functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat Deskundig Toezichthouder Asbest (SC-510).

–   Certificaat Bedrijfshulpverlener.