6.15 Deskundig asbestverwijderaar III

context

De functie komt voor bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf waar alle voorkomende asbestopdrachten en -projecten (m.b.t. diverse bouwwerken, asbestsoorten, risicoklassen, sanerings­methodes, etc.) worden uitgevoerd, conform de wettelijke normen en richtlijnen (SC-530 certificering). Deze bedrijven kenmerken zich door de gespecialiseerde omgeving waar de te hanteren procedures en technieken gedetailleerd zijn omschreven en het werk in routines en standaarden wordt uitgevoerd. De deskundig asbestverwijderaar III (DAV-III) voert alle voorkomende asbestsaneringswerkzaamheden (alle risicoklassen, soorten asbest en saneringsmethoden), zowel binnen als buiten uit, op locatie bij de opdrachtgever en onder leiding van een deskundig toezicht­houder asbestverwijdering (DTA), welke fysiek op locatie aanwezig is. Daarnaast wordt de DAV III ook ingezet als de coördinator in geval van risico 3 werkzaamheden door collega’s binnen de containment. Vanuit die rol dient hij afwijkende situaties in te schatten en, indien ze afwijken van de reguliere procedures te escaleren naar de leidinggevende. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het opbouwen en inrichten van de containment, het losmaken, verzamelen/verpakken en afvoeren van asbesthoudende materialen conform voorschriften, alsmede diverse (eind)schoonmaakwerkzaamheden in de containment-zone. Dit gebeurt handmatig en/of met eenvoudige (elektrische) handgereedschap­pen. Ter bescherming tegen asbestbesmetting dragen de functiehouders tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare overall, overdrukmasker, handschoenen, etc.). De functionaris werkt binnen vastgestelde procedures en kaders.

organisatie

Ressorteert onder  :   bedrijfsleider (hiërarchisch).

deskundig toezichthouder asbestverwijdering (vaktechnisch).

Geeft leiding aan    :   niet van toepassing.

 

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) asbestsanerings­werkzaam­heden.

 

B.    Verwijderen van asbesthoudende materialen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  mate waarin procedures en richtlijnen worden

nageleefd.

 

 

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering (volgens opdracht van DTA);

–   nauwkeurigheid bij de uitvoering van werkzaamheden;

–   zorgvuldigheid van handelen;

–   tijdige signalering en escalering van afwijkingen.

Resultaatgebieden

Resultaatgebieden (vervolg)

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
 

C.    Uitvoeren eindschoonmaak.

 

 

 

 

 

 

 

D.   Verantwoord functioneren

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering in termen van juistheid, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid;

–   juiste zuiverheidsgraad bereikt;

–   veilig en juist ontmantelde containment;

–   tijdige signalering en escalering van afwijkingen.

 

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   juist gebruik van PBM’s;

–   mate waarin materiaal/gereedschap en

werkomgeving veilig worden achtergelaten.

Kerntaken

A Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) asbestsaneringswerkzaamheden:

–   plaatsen van eenvoudige (kamer)steigers tot 2m vloerhoogte, bij werken op hoogte worden steigers/stellages opgebouwd door steigerbouwer;

–   opbouwen van containment, hiertoe: bouwen van houten frames, aanbrengen plastic omspanning en afplakken met tape, opbouwen van driedelige decontaminatie-sluis en materiaalsluis, aanbrengen van verluchting, verlichting, verwarming, water toe- en afvoer, plaatsen van onderdruk- en afzuigapparatuur conform instructies.

 B. Verwijderen van asbesthoudende materialen:

–   beoordelen van de situatie, overleggen met DTA over de aanpak, werkuitvoering en bijzonderheden, informeren van DAV-ers en bewaken van de uitvoering;

–   toepassen van bronmaatregelen zoals het bevochtigen van asbesthoudende materialen;

–   verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen en slopen van asbest-bevattende materialen;

–   sorteren en verpakken van asbestafval in daartoe geschikte plastic verpakkingen, deze luchtdicht afsluiten en etiketteren conform voorschriften;

–   ontsmetten van verpakkingen van asbestafval in werk-zone en/of materiaalsluis (d.m.v. water­gordijn, stofzuigen, nat reinigen) en indien van toepassing nogmaals verpakken;

–   handmatig afvoeren van asbestafval via decontaminatieruimten en/of afvalsluis naar opslag­container conform procedure;

–   signaleren van afwijkingen en gebreken en deze melden aan de aanwezige DTA.

 C. Uitvoeren van eindschoonmaak:

–   visueel inspecteren van werk-zone op volledige verwijdering van asbesthoudende materialen door controleren van oppervlakten en moeilijk bereikbare plekken;

–   opruimen en (handmatig) reinigen van werk-zone door middel van stofzuigen, nat afnemen en gebruik van kleefdoekjes;

–   na de vrijgavemeting ontmantelen van containment en afbouwen van (kamer)steigers;

–   signaleren van afwijkingen en gebreken en deze melden aan de aanwezige DTA.

D Verantwoord functioneren:

–   omkleden en douchen bij het in- en uitgaan van de containment;

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   reinigen van adembeschermingsmiddelen en deze opbergen in daartoe bestemde zakken;

–   uitvoeren van dagelijks onderhoud aan en reinigen van gebruikt materiaal/gereedschap;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie.

werkgerelateerde bezwaren

–   uitoefenen van kracht bij het opbouwen van containment, demonteren/slopen van materialen en het verplaatsen van volle zakken met asbestafval;

–   werken in gedwongen houding (soms beperkte bewegingsruimte, gebukt/gebogen, reikend, boven de macht werken), eenzijdige belasting van spieren tijdens verwijderen van materialen en verplaatsen van volle zakken;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare kleding, dragen ademhalingsmasker) bij werkzaamheden in containment en/of in een openlucht situatie;

–   minieme kans op letsel door inademen van asbestvezels of emissies hiervan (geminimaliseerd door dragen PBM’s) en kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (SC-520).