1.13 Cleaner

113context

De werkzaamheden van de cleaner vinden plaats op locatie bij de opdrachtgever en bestaan uit het uitvoeren van diverse (reinigings)opdrachten in onder andere tanks en opslagruimten, in fabrieken en op buitenterreinen. Vaste stoffen en vloeistoffen worden losgemaakt, verzameld en verwijderd. Dit gebeurt handmatig of met eenvoudige machines (bijvoorbeeld schrob- en zuigmachines en hogedruk­spuitapparatuur waarvoor geen certificaat benodigd is) onder toezicht van een projectleider/uitvoerder of meewerkend voorman, welke fysiek op locatie aanwezig is. De functionaris werkt binnen vast­gestelde procedures en kaders en kan daarbinnen de eigen werkmethodes kiezen.

 organisatie

Ressorteert onder    : projectleider/uitvoerder of meewerkend voorman;

ontvangt aanwijzingen van meewerkend voorman/machinist.

Geeft leiding aan      : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden.

 

B.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

 

 

D.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

–   juiste naleving veiligheidsrichtlijnen.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering (volgens opdracht van leidinggevende);

–   nauwkeurigheid bij de uitvoering van werkzaamheden;

–   juiste zuiverheid-graad bereikt;

–   zorgvuldigheid van handelen.

 

–   veilig ontmantelde containment;

–   zorgvuldig gebruik van hulpmiddelen;

–   mate waarin materiaal/gereedschap en werkomgeving veilig worden achtergelaten.

 

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en     werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) reinigingswerkzaamheden:

–   meedenken over inzet van benodigde materialen en verzamelen van benodigd materiaal/
gereedschap;

–   werkzaamheden afstemmen met collega’s en leidinggevende;

–   voorbereiden van de uitvoering van asbest-verwijderingsopdrachten (bouw van containment en eenvoudige steigers).

B. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   demonteren van makkelijk verwijderbare afdekbeplatingen, aansluitingen, machinedelen, openen van installaties en opslagtanks e.d.;

–   afdekken van niet-vochtbestendige onderdelen;

–   uitvoeren van diverse reinigingstaken zoals het lossteken/losslaan van harde verontreinigen in bijvoorbeeld ketels of tanks, gebruikmakend van hulpmiddelen conform de voorgeschreven werkinstructies;

–   bijeenvegen en verwijderen van vuil met een bezem;

–   verwijderen van asbest, zoals het afsteken en afzuigen van asbest, demonteren van asbest­houdende beplatingen, verwijderen van asbesthoudend isolatiemateriaal rond leidingen, slopen van asbest-bevattende materialen;

–   signaleren van zichtbare afwijkingen en gebreken en deze melden aan de leidinggevende.

C. Afronden van werkzaamheden:

–   uitvoeren van het dagelijkse onderhoud aan gebruikt materiaal/gereedschap;

–   verrichten van alle voorkomende opruimwerkzaamheden;

–   ontmantelen containment en afbouwen van steigers na werkzaamheden;

–   opruimen van de werkplek.

D. Verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het bedrijfsgereed maken van een installatie en het uitvoeren van diverse handmatige werkzaamheden;

–   staand werken;

–   hinder van vuil bij reinigingswerkzaamheden, onderhoud en schoonmaken van locaties;

–   hinder van lawaai en van werken in open lucht onder alle weersomstandigheden (voor zover niet door persoonlijke beschermingsmiddelen afgeschermd);

–   kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet of discipline van vergelijkbaar niveau.

–   Verplaatsen van lasten.

–   Kennis op het gebied van adembescherming.

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen;

–   levert een bijdrage aan het werkoverleg;

–   geeft aan waar samenwerking nodig is.

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels m.b.t. de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   houdt rekening met sociale gevoeligheden;

–   vermijdt kwetsend woordgebruik of kwetsende handelingen;

–   vermijdt handelingen die voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan;

–   voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.