1.12 Cleaner handmatig

context

De cleaner (handmatig) werkt op locatie bij de opdrachtgever. De kern van de werkzaamheden is het schoon opleveren van de toegewezen ruimten. De werkzaamheden vinden plaats op locatie bij de opdrachtgever en bestaan uit het uitvoeren van diverse (reinigings)opdrachten in o.a. productie­ruimten, aan installaties, aan vloeren e.d. De werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd op de toegewezen (productie-)afdeling in het object (productiebedrijf).

organisatie

Ressorteert onder  : projectleider/uitvoerder of meewerkend voorman;

ontvangt aanwijzingen van meewerkend voorman/machinist.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

B.    Afronden van werkzaamheden.

 

 

 

C.    Verantwoord functioneren.

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering (volgens opdracht van leidinggevende);

–   zorgvuldigheid van handelen.

–   wijze waarop de werkplek wordt achtergelaten;

–   zorgvuldig gebruik van hulpmiddelen.

 

–   mate waarin procedures, veiligheidseisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   mate waarin apparatuur en werkomgeving ordelijk en veilig worden achtergelaten.

kerntaken

A. Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden:

–   verzamelen van benodigd materiaal/gereedschap;

–   in opdracht en op aanwijzing van de voorman uitvoeren van de voorkomende reinigings- werkzaamheden zoals:

.     het schoonmaken van installatiedelen, vloeren, ruimten e.d.;

.     losmaken/verwijderen van vervuiling met handgereedschappen (afschrapen,

leegscheppen);

.     verzamelen/bijeen vegen van vuil/verontreiniging.

 

B. Afronden van werkzaamheden:

–   uitvoeren van het dagelijkse onderhoud aan gebruikt materiaal/gereedschap;

–   verrichten van alle voorkomende opruimwerkzaamheden;

–   signaleren van afwijkingen en gebreken en deze melden aan de leidinggevende.

 

C. Verantwoord functioneren:

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie;

–   opruimen van de werkplek.

 

werkgerelateerde bezwaren

–   uitoefening van krachtsinspanning bij het schoonmaakwerk;

–   eenzijdige belasting van de armspieren, werken in soms gebogen houding;

–   hinder van temperatuur, stof/vuil, soms uitsluitend werken bij kunstlicht;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   kans op letsel door uitglijden of vallen.

functioneringsvereisten

–   VCA basis.

competenties

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels met betrekking tot de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en –

procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo door;

–   voert eenvoudige routinematige beroepshandelingen correct uit.

Kwaliteit leveren:

–   volgt de kwaliteitsprocedures zodat zonder fouten binnen de gestelde tijd gewerkt wordt.

Instructies en procedures opvolgen:

–   werkt volgens eenvoudige instructies en procedures;

–    volgt de door de leidinggevende gegeven veiligheidsinstructies op.