Bijlage X

Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 2 lid 3)

 • 1.Het verzoek wordt door of namens betreffende werkgever, werknemer of bedrijfstak (hierna te noemen: de indiener) schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de Vaste Kommissie Orsima, Postbus 4200 AR Gorinchem
 • 2.Het verzoek omvat tenminste:
  • a.de bepaling(-en) waarop het verzoek zich richt;
  • b. een beknopt overzicht van feiten en argumenten waarom dispensatie zou moeten worden verleend.
 • 3.De secretaris van de Vaste Kommissie stuurt de indiener een ontvangstbevestiging en vermeldt daarin tevens wanneer cao partijen het verzoek behandelen.
 • 4.In beginsel behandelen cao partijen verzoeken in de eerstvolgende reguliere vergadering van de Vaste Kommissie. Indien het verzoek een spoedeisend karakter heeft, kan de secretaris van de Vaste Kommissie, na consultatie van de eerste onderhandelaars van cao partijen, op verzoek van de indiener besluiten cao partijen te vragen het verzoek eerder (eventueel via een schriftelijke ronde) te behandelen.
 • 5.Indien (de secretaris van) de Vaste Kommissie dat nodig acht, kan worden besloten tot het vragen van een nadere schriftelijke reactie.
 • 6.De Vaste Kommissie kan besluiten tot het houden van een hoorzitting. Indiener kan zich bij de hoorzitting laten bijstaan door deskundigen evenals zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Indien een partij zich wil laten bijstaan of vertegenwoordigen, stelt zij de secretaris van de Vaste Kommissie tenminste 7 dagen voor de zitting daarvan schriftelijk op de hoogte. Kosten voortvloeiend uit de vertegenwoordiging door derden zijn voor de indiener.
 • 7.De Vaste Kommissie kan besluiten om, indien gewenst, deskundigen op te roepen om te raadplegen en te horen.
 • 8.Indien de Vaste Kommissie van mening is dat het geen verzoek betreft zoals genoemd in artikel 2 lid 3 van de cao, wordt het verzoek niet ontvankelijk verklaard.
 • 9.De Vaste Kommissie doet uitspraak binnen 8 weken nadat het verzoek aan de secretaris van de Vaste Kommissie is voorgelegd. Als een nadere schriftelijke reactie wordt gevraagd of een hoorzitting wordt gepland kan de Vaste Kommissie besluiten om de beslissingstermijn met 2 x 2 weken te verlengen.
 • 10.Uiterlijk 2 weken na behandeling van het verzoek door de Vaste Kommissie informeert de secretaris van de Vaste Kommissie de indiener en de Vaste Kommissie over het besluit. Dit geschiedt schriftelijk per aangetekend schrijven. Het besluit bevat de motieven die tot de uitspraak hebben geleid.