Artikel 15

Kort verzuim

 • 1.In de hierna te noemen gevallen en tot de daarbij vermelde duur heeft de werknemer recht op vrijaf, voor zover dit binnen de arbeidstijd noodzakelijk is en zal het voor hem rechtens geldende uurloon/basisloon worden doorbetaald:
  • a.Over vier dagen: bij overlijden van de echtgenote, echtgenoot of een inwonend kind, tenzij de echtgenote, echtgenoot duurzaam gescheiden leefde, in welk geval slechts over één dag het gederfde uurloon/basisuurloon wordt uitbetaald.
  • b.Over twee dagen:
   • 1)Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer;
   • 2)Bij overlijden en voor het bijwonen van de begrafenis van één der ouders, en uitwonend kind.
  • c.Over één dag:
   • 1)Bij 25- of 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer;
   • 2)Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een kind;
   • 3)Bij overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis van een der grootouders, zusters, broers, schoonouders, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters of kleinkinderen;
   • 4)Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van een der ouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters of kleinkinderen;
   • 5)Bij ondertrouw van de werknemer;
   • 6)Voor het afleggen van een vakexamen in het belang van het bedrijf;
   • 7)Bij verhuizing van de werknemer (maximaal 1 maal per 2 jaar).

  Het bepaalde onder b.1. en c.1. is echter uitsluitend van toepassing op werknemers, die onmiddellijk aan het verzuim voorafgaande tenminste 2 aaneengesloten maanden bij dezelfde werkgever werkzaam zijn geweest.

  • d.Over een naar redelijkheid te bepalen tijd tot ten hoogste één dag bij de vervulling van een bij wettelijk voorschrift of door de overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, voor zover deze persoonlijk moet worden nagekomen en dit niet in vrije tijd kan geschieden, en het niet betreft oproepingen van de voogdijraad, sociale diensten, belastinginstanties en dergelijke of een rechtsgeding waarbij de werknemer als verdachte is opgeroepen.
  • e.Over twee uren bij uitoefening van de kiesbevoegdheid.
  • f.
   • -Over de tijd benodigd voor het bezoek aan een medisch specialist.
   • -Over ten hoogste 15 uren per jaar (of in overleg tussen werkgever en werknemer langer indien de behandeling in een ziektegeval dit met zich meebrengt) voor overig doktersconsult en medische behandeling mits tevoren aan de werkgever meegedeeld. Het doktersconsult of de medische behandeling moet de werknemer zelf betreffen en alleen door persoonlijk bezoek kunnen geschieden. De werknemer draagt er zorg voor dat tijdsduur en tijdstip van het cao Orsima 2018-2020 doktersconsult of de medische behandeling zo worden ingericht dat daardoor zo min mogelijk verzuimuren ontstaan. Indien de werkgever daarom verzoekt, overlegt de werknemer een schriftelijke bevestiging van het doktersconsult of de medische behandeling.
 • 2.Van de bepalingen van de Wet arbeid en zorg kan niet in negatieve zin worden afgeweken door afspraken te maken met de ondernemingsraad of bij het ontbreken daarvan met de personeelsvertegenwoordiging.
 • 3.De werknemer kan aan de werkgever om verlof vragen voor het uitvoeren van mantelzorgactiviteiten. De werkgever en de werknemer treden in overleg over de mogelijkheden hiervoor. Indien verlof wordt gegeven, ontvangt de werknemer over deze periode geen loon.